पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/21

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

"); उत्तररामचरित्र नाटक. लक्ष्मण-हे आर्य जानकी, इकडे पहा. ट्रॅिड़ी. वसिष्ठादिकपातलेधराव्याही ॥ तयांपूजीतवतात'लवलाई ॥ पहागौतमहाशतानंदतीही ॥ जनकरायाचाउपाध्यायपाहीं ॥ २४ ॥ राम०-न्निये, हें पहिलेना? हें पहावयाजोगे आहे. आर्यो. र्कीजनकरघुकुलांचा कोणासंबंधतन्नियअसेना ॥ जेथेदेताघेता कौशिकमुनिज्यांतभेदगवसेना ॥ २५ ॥ सीना-हे तुझी चवघेही भाऊ व्या काळी केशखंडनरुप मंगलविधि संपादून विवाहूदीक्षा घेऊन बसल आहूं. आणि मीही त्यांचकाळी त्याचठिकाणी जाणी आहं असें मला वाटतें. राम०-मलाही असेंच वाटतें. श्रृलोक. वाटेमलासमयसुंदरितोtअसेहा ॥ हस्र्तेतुझ्यापुरविलीमर्ममानसेह ॥ शेभितसचिधूतकंकण*पाणितीर्की ॥ भासेमहोत्सवचिहाष्ट्रतमूर्तिलेकी ॥ २६ ॥ ཨ་འཐས་མ་ तूं जानकी, ही आर्यो मांडवी,आणि ही "वधूश्रुत आदरनैिं. पहिलाविवाहाचा समृय तोचहु. मनूतीलइछा. 'हस्ततुझा. lभरताही ब्ली. *शत्रुघ्नाची त्री.