पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/125

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


११६ उत्तररामचरित्र नाटक, रांनी ह्याचे नांव काय घेतले होतें बरें, तुला स्मरण आहे? सुमंत्र-होय मला स्मरण आहे. वव्सा ह्याचे नांव लव असे घेतले होतें. चंद्रकेतु-(लवाकडे पाहून.) हे महाबाहो लव, ह्या सैनिकां. शी तुला काय करावयाचे आहे? हा मी येथे आहे, मजकडे ये. अरे, तेजानें तेजांतच शांत व्हावे हें योग्य. सुमंत्र-कुमारा चंद्रकेती, पहा पहा बरें. xलाक, इाबालवीर'पूतनामथनाiल्यञ्जून । इकेितुझ्यापरतलाझणिआयुकू ॥ मेघध्वनीपरिसतांच$गजावमर्दै ॥ रोोडूनर्जेविफिरतो"हरिशार्व"नदै ॥ ७ ॥ ( इतक्यांत पराक्रमशाली लव त्वरेनें जवळ येतो.) लव-शावास राजपुत्राशावासु, तूं इक्ष्वाकुवंशेोद्भवखरा, न्वां मला हटकले ह्यणून हा मी तुजकडे आलीं पहा. ( तिकडे सेन्यांत मोठा गलवला होतो.) लव-(न्वेषार्ने मार्गे पाहून.) काय हे सेनिक नुकते भग्न झाले तरी फिरुन येऊन सारे जमून युद्धाच्या इच्छेनें मजवर शरप्रहार करितात! हे विचार मुढांनी, तुझांस धिक्कार असेो. नुही काय समजलां ? २लेकि. तुझीजोहाकेलाचहुंकडुनैिमोठागलबला ॥ __गिलेमाझाक्रेोधानलसहजग्यानुच्छकवला ॥ *सैन्याचा नाश. fसोडून. तुझ्या हाकेस ऐकून 'गणाचे मयन. "सिंहाचा बालक. *शूर.