गोळाफुलीचा खेळ

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
७. गोळाफुलीचा खेळ[संपादन]

 बहुतेकांना हा खेळ परिचित असेलच. चित्र क्रमांक १ मध्ये दिलेल्या आकृतीत नऊ भाग (सेल) आहेत.

Ganitatalya gamatijamati.pdf
चित्र क्र. १

 दोघा प्रतिस्पर्धी खेळाडूंनी क्रमाक्रमाने एकेका सेलमध्ये x किंवा ० भरायचे : एकाने फुली, दुसऱ्याने गोळा. जो एका सरळ रेषेत x किंवा ० प्रथम काढून दाखवेल तो जिंकला. चित्र क्र. १ मध्ये फुलीवाल्याने डाव जिंकला आहे. अर्थात पुष्कळ वेळा हा सामना अनिर्णित राहतो. कारण पारस्परिक विरोधामुळे कोणालाच स्वतःचे चिन्ह एका सरळरेषेत काढता येत नाही.

वरील आकृतीत एकंदरीत ८ सरळ रेषा आहेत - तीन उभ्या, तीन आडव्या आणि दोन कर्णाच्या, एका मोठ्या चौकोनाचे तीन बाय तीन

असे नऊ भाग केले आहेत आणि प्रत्येक सेलमध्ये गोळा किंवा फुली काढता येते.

एक नवीन खेळ :

 आता ह्यापेक्षा अधिक बुद्धिरंजक खेळ पाहूया. दोन डायमेन्शन्समध्ये (म्हणजे एका समतलावर) चौकोन काढण्याऐवजी तीन डायमेन्शन्समध्ये एक घनाकृती ठोकळा काढूया. (पहा चित्र क्र. २) त्याचे तीन बाय तीन असे २७ भाग केले की प्रत्येक भाग म्हणजे एक लहान घनाकृती ठोकळा होतो. त्याला सेल म्हणू या.

Ganitatalya gamatijamati.pdf
चित्र क्र. २

 आता दोघा प्रतिस्पध्र्यांनी फुली आणि गोळा क्रमाने प्रत्येक सेलमध्ये काढावेत, अशा त-हेने की प्रत्येकाचा प्रयल स्वतःची तीन चिन्हे (X किंवा ०) एका रेषेत बसतील अशा जास्तीत जास्त सरळ रेषा असाव्यात हा.

Ganitatalya gamatijamati.pdf