पान:A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu/210

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

APPENDIX मेटे मुरब्ब आहेतं याहस् िमहीं यंत्र लिहन् । परन्तु मुला अंग्रेजी लिहिप्त चेत् नाहीं। जर ट्रेन तीन दिवस उशीर होय तर केहीषासून लिहवून आणून दईन! बहुत उत्तुम् अहे।


• • • • • • • THE STORY OF THE MERCHANT Son; के महाजनने आपले नासं क्रुतं ल चार गेळी सांगून मेला नै अरे युवा राज्याचे अनुग्रहमचा विश्वास की नको अधिक तख़लाची ति मतांत आण . नके अपवीत धाकटे लेक मेने की न अणिक मनाची गेगेकय बायको ां नुके । स झकर युनने आपले बाणचे मैल्याचे