पान:A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu/203

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

37. पण भाक मन ब चजत बरी आहे हुत अस्थिर आहे दोन वर्ष कालीत् देशाकडील समाचार कांही कळत् नाही यास्तव मी आज जहाजावर जा ईन् । आज अवकाश हायाचा नाहीं तुम्हो रात्री या जर सुभीता होईल तर दोन चार वाक्य लिहीन् । APPENDIX, साहेब आज रात्री मार्के पुतण्याच वहाड आहे दोनीकडील ब्रहाडी येतील् । मूलाचा बाघ अशक्त त्यास उठ्वत नाही बरांत दुसरा ऐसा कोराही नहीं जे त्याहां व्यवध्याचा आदर सन्मान करी अवघे कामाचा शोध, मला घेण पडेल ऐशियास् रात्रीची विदा आज्ञा काल्यास उत्तम आहे बर उद्या मोटे प्रातःकाळी या मीही छोड़ फिरवायास जाणार नाही | 1