पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/२२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

नंबर २ ammHTER seal Sumerian Darki Phonetics kAN, GAN BAR AMA WA,WWE खुलासा:- वाचन-कण्व-वार-अम्म-व अर्थः कण्व ब्राह्मण, ( ईश्वराचा ) कर्ण. ( कान ) नंबर ३ Seal Sumerian Phonetic XXX KANGAN WE(ME), SIB AS KHA,HA MARA THATAI SIC TAB Acirl Hh_Eom (A) खुलासा:- वाचन-कण्व-वे अस्-खा-इति-सिग्-तब-एदिन्-अस्. अर्थ-एदिन येथील खंतिसिग्चा मंत्रपुरोहित कण्व.