पान:सुरवंटाचे फुलपाखरू.pdf/४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

ग्रंथाली प्रकाशन क्रमांक ४०४ सुरवंटाचे फुलपाखरू

पहिली आवृत्ती २२ मार्च २००९


© डॉ.लक्ष्मणनारायणगोडबोले

ए/४१, सुखदा सहनिवास

पांडुरंगवाडी मार्ग ४, गोरेगांव पूर्व

मुंबई ४०० ०६३

Email : tatami@mtnl.net.in


मुखपृष्ठ

राजा मराठे


अक्षरजुळणी

ग्रंथाली संगणक विभाग

प्रकाशन

ग्रंथाली

इं.ए.सोसायटीची म. फुले कन्याशाळा,

बाबरेकर मार्ग, गोखले रोड (उ)

दादर (प), मुंबई ४०००२८

दूरध्वनी : २४४७४८४३ ग्रँटरोड २३८७५४८१

Email: granthalio1@gmail.com


मुद्रण

जयमल्हार प्रिटिंग प्रेस

२१७ आशीष इंडस्ट्रियल इस्टेट

गोखले रोड, (प.) दादर (प)

मुंबई ४०० ०२५


मूल्य १२० रुपये