पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/37

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे     प्रकरण पहिलें.     ३५

सर्वव्यापक आहे हे पाहून आपणाला आश्चर्य वाटल्यावांचून राहणार नाहीं.

 कवित्वगर्भ शब्द हे भाषेला भूषणाप्रमाणे होत. प्रत्येक मनुष्य जरी कवि नसला तरी त्यास कवित्वाच्या रसाचा आस्वाद घेण्याची इच्छा असते, व हा आस्वाद घेण्याला तो समर्थही असतो. कारण कवित्वगर्भ शब्द प्रथम प्रचारांत आणण्याचे श्रेय जरी एकएकाच पुरुषाकडे असले तरी त्या शब्दांचा भाषेत स्वीकार केला जाऊन साधारण लोकांच्या साधारण व्यवहारांतसुद्धा तो योजला जातो, हे मनुष्याच्या मनाची कवित्वाचा आस्वाद घेण्याकडे बलवत्तर प्रवणता असते ह्याची साक्ष देते.