पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/2

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रान्स्लेशन सोसाएटीनें
बक्षीस दिलेलें पुस्तक.
----------
मराठी शब्दांचें उद्घाटन
----------
हा निबन्ध
विद्याधर वामन भिडे बी. ए.
ह्यांनीं रचिला
तो
"तत्त्वविवेचक " छापखाना
मुंबई
येथें छापिला.
----------
इ. स. १९०५.
----------
[ सर्व हक्क कर्त्यानें स्वाधीन ठेविले आहेत. ]
----------
किंमत आठ आणे.