पान:भाषाशास्त्र.djvu/185

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१७८३ भाषाशास्त्र. ती मजबूत तटबंदी केल्यावर, ते ह्या दुर्भेद्य दुर्गंत कायम जाऊन राहिले असावे, असे अनुमान होते. ह्या प्रदेशांत, आर्यसी व अन्तर्याणी नांवाचे लोक अजूनही आहेत, व डरायसच्या कारकीर्दीत तुराणी किंवा सिथियन लोकांचा आर्यन्तसे नांवाचा राजाही तेथे होता. इतकेच नव्हे तर, क्षीराक्षसाच्याँ समकालीनाचें नांव अरिपिथिस् ह्मणजे आर्यपति असे होते, आणि अस्पकर, अस्परथ, स्पर्गपिथिस, इत्यादि, अश्वकर, अश्वरथ, व स्वर्गपति, या संस्कृत शब्दांपासूनच झालेले, परंतु अपभ्रष्ट स्थितील राहिलेले सिथियन ( ह्मणजे तुराणी ) शाखेतले शब्द होत, यांत संशय नाहीं. , याप्रमाणे, आशियाखंडांत आमच्या आर्य पूर्वजांनी कसकसे व कोठे पर्यटन केले, आणि आपल्या नामधेयाचा चलनी शिक्का कोठपावेतों चालू ठेविला, याचे थोडक्यांत दिग्दर्शन केले. सबब, आतां, यूरोपखंडाकडे वळू, ब तिकडे आर्यनामाचे मूळ कोणकोणत्या प्रदेशांत, किती, आणि कशा प्रकारे खोल गेले आहे, याविषयीचा विचार करूं. • यूरोपखंडांत आर्यशाखांचा प्रवेश दोन मार्गांनी झाला १ ही आर्य शब्दोद्भवच नांवें होत, यांत संशय नाहीं. | २ हे नांव कदाचित् आर्यन्त असावेसे वाटते. अर्थात्, आर्यांनी ह्या राजाचा पराभव केल्यावर, तो इकडे पळून आला असल्याचे संभवते. कारण, आर्यांनी केला आहे अन्त ह्मणजे पराभव ज्याचा, तो आर्यन्त,' असें समासावरून दिसते. 3 Xerxes. छ । दि ।