पान:भाषाशास्त्र.djvu/141

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सुन कुशर १३२ ससरा सन् । ससरा हुनु । ट्युमल्ट । ਰਥਲ मीलॉस । धमाधमी मॅल पेल मैल | ० स्नुषा श्वशुर सासरा सुनु । तुमुल तुंबल मल ਸ पलित पांढरा कल्य, कल्याण कल्याण स्वादिष्ट मध्य मध्य, मधला सम सम नवीन दाक्षिण्य दक्षता सम सारखा स्वीट | न्युरस । न्युआँस सोसर । हेक्युरास हूईयास ट्युमल्टस् मेलस । पल्लिडस । | पोलीयाँस केलॉस | हीड्स भिडल मीसाँस । नैध्य । हेमी । नोव्हस । निआँस डेक्स्टिरिट डेक्स्टर | डेक्सीऑस् दक्षिण सिमलिस | होमॉस बर्बरस् स्वविस । मीडिअस । सेमी कलाण सवादिष्ट स्वाइ कलाण सवादिष्ट मधवच सम --भाषाशासा.' हाम्। मधवच न्य नव नव सम नवा । सेम । बार्बरम् हम दक्षता सारखा दक्षता सरखं बर्बरॉस बबेर