पान:भाषाशास्त्र.djvu/116

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१. ८५ ८८४)८०.९० १०८ भाषेचे उद्गमस्थान. १०७ सांगावे पण, आमचे पौराणिक कथाप्रसंग, आमच्या देवादिकांची निवासस्थाने, त्यांची आत पूज्य मंदिरे, त्यांची विहारोद्याने, त्यांच्या संचारवीथिका, व त्यांची नन्दनवने, हीं यच्चावत् हिमालयांत, त्याच्या प्रांतभागीं, अथवा त्याच्या निम्न प्रदेशांत, किंवा मेखलाप्रांतांत, आणि गगनचुंबिारीख रांवरच असल्याचे चांगले व्यक्त होते. पुराणावरून आमची जन्मभूमि भरतखंडच असल्याचे विष्णुपुराणांतील प्र- दिसते. कारण, विष्णुपुराणांत, सुमाण. ध्युत्पत्तनंतर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आणि शुद्र, हे चार वर्ण उत्पन्न केल्याविषयांचे वर्णन आहे. आणि ज्यापेक्षा हे चातुर्वर्ण्य आमच्या भरतखंडांशिवाय अन्यत्र कोठेही नाही, त्यापेक्षा हे वर्णचतुष्टय येथेच उत्पन्न होऊन, येथूनच ते व त्यांच्यापासून झालेली इतर भ्रष्ट प्रजा इतस्ततः फैलावली जाऊन, ती देशान्तरी गेल्याचे उघड होते. प्रजाः ससर्ज भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मकः ।। प्रजापति-पतिर्देवो यथा तन्मे निशामय ॥२॥ ( विष्णुपुराण. १-४ ) पद्भ्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम । तमः प्रधानास्ताः सर्वाश्चातुर्वण्यमदं ततः ॥६॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम । पादोरुवक्षः स्थलतो मुखतञ्चसमुद्गताः ॥ ६ ॥ | ( वि. पु. १-६ ) | पुराणापेक्षां प्राचीनतर ग्रंथ म्हटला म्हणजे मनुस्मृति स्मृतीतला आधार. असून, ह्यावरून देखील आमचा जन्म ह्या भरतभूमीतच झाल्याचे होते. कारण, आमचे मूलनि