श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

||श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः ||

' दासस्त्वं भव रामस्य भवपारं स नेष्यति ' |

भवसेतुरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१||

' सर्वं हि पूरयत्येष श्रीरामो दासवांछितम् ' |

चिन्तामणिरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||२||

' सर्वंप्रकारं दास्यं रामदास्येन नश्यति ' |

स्वातंत्रभाः प्रभातीत्थं दासबोधः प्रबोधयन् ||३||

' पापं तापं च दैन्यं च रामदास्येन नश्यति ' |

इत्येवं बोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||४||

' प्रपंचः परमार्थश्च रामदास्येन सिध्यति ' |

देहलीदीपवद्भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||५||

' वासनाजालनिर्मोकः रामदास्येन संभवेत् ' |

भवाब्धिनौरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||६||

' स्वाराज्यं च स्वराज्यं च रामदास्येन लभ्यते ' |

भातीत्थं बोधयन् नित्यं दासबोधः सुरद्रुमः ||७||

' श्रीसमर्थसमस्त्वंस्या रामदास्येन पावनः ' |

स्पर्शोपल इवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||८||

' तवात्मा ब्रह्मरामोऽयं सा त्वमेव त्वमेव सः ' |

महावाक्यमिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||९||

' दासोऽपि रामदास्येन रामस्त्वं त्वमृतो भवेः ' |

इति प्रबोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१०||

दासबोधश्चिदादित्यो यत्र कुत्रापि वा स्थितः |

अज्ञानतिमिरं शीघ्रं नाशयन् काशतेऽनिशम् ||११||


||इति श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः ||


साचा:वर्ग