श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

||श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः ||

' दासस्त्वं भव रामस्य भवपारं स नेष्यति ' |

भवसेतुरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१||

' सर्वं हि पूरयत्येष श्रीरामो दासवांछितम् ' |

चिन्तामणिरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||२||

' सर्वंप्रकारं दास्यं रामदास्येन नश्यति ' |

स्वातंत्रभाः प्रभातीत्थं दासबोधः प्रबोधयन् ||३||

' पापं तापं च दैन्यं च रामदास्येन नश्यति ' |

इत्येवं बोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||४||

' प्रपंचः परमार्थश्च रामदास्येन सिध्यति ' |

देहलीदीपवद्भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||५||

' वासनाजालनिर्मोकः रामदास्येन संभवेत् ' |

भवाब्धिनौरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||६||

' स्वाराज्यं च स्वराज्यं च रामदास्येन लभ्यते ' |

भातीत्थं बोधयन् नित्यं दासबोधः सुरद्रुमः ||७||

' श्रीसमर्थसमस्त्वंस्या रामदास्येन पावनः ' |

स्पर्शोपल इवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||८||

' तवात्मा ब्रह्मरामोऽयं सा त्वमेव त्वमेव सः ' |

महावाक्यमिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||९||

' दासोऽपि रामदास्येन रामस्त्वं त्वमृतो भवेः ' |

इति प्रबोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१०||

दासबोधश्चिदादित्यो यत्र कुत्रापि वा स्थितः |

अज्ञानतिमिरं शीघ्रं नाशयन् काशतेऽनिशम् ||११||


||इति श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः ||


साचा:वर्ग

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.