शनैश्चराची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री पद्मकर शिरीं ठेवा ॥ आरती ओवाळीतों ॥ मनोभावें करूनी सेवा ॥ ध्रु०॥

सूर्यसूता शनिमूर्ती ॥ तुझी अगाध कीर्ती ॥ एकमुखें काय वर्णूं ॥ शेषा न चले स्फूर्ती ॥ जय० ॥ १ ॥

नवग्रहांमाजी श्रेष्ठा ॥ पराक्रम थोर तुझा ॥ ज्यावरी तूं कृपा करिसी ॥ होय रंकाचा राजा ॥ जय० ॥ २ ॥

विक्रमासारिखा हो ॥ शतकर्ता पुण्यराशी ॥ गर्व धरितां शिक्षा केली ॥ बहु छळियेलें त्यासी ॥ जय० ॥ ३ ॥

शंकराच्या वरदानेम ॥ गर्व रावणें केला ॥ साडेसाती येतां त्यासी ॥ समूळ नाशासी नेला ॥ जय० ॥ ४ ॥

प्रत्यक्ष गुरूनाथा चमत्कार दावियेला ॥ नेउनी शूळापाशीं ॥ पुन्हां सन्मान केला ॥ जय० ॥ ५ ॥

ऎसे गुण किती गाऊं ॥ धणी न पुरे गातां ॥ कृपा करीं दिनावरी ॥ महाराजा समर्था ॥ जय० ॥ ६ ॥

दोन्ही कर जोडोनियां ॥ रखमा लीन सदा पायीं ॥ प्रसाद हाचि मागे ॥ उदयकाळ सौख्य दावीं ॥ जय० ॥ ७ ॥


<poem>

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg