माध्यम सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १८:०३, २ जुलै २०२२ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

Bitmap images

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/png.png, .apng२ (१३.३%)३,४३,८७२ bytes (३३६ कि.बा.; ०.१९१%)

Total file size for this section of २ files (१३.३%): ३,४३,८७२ bytes (३३६ कि.बा.; ०.१९१%).

कार्यालय

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/vnd.djvu.djvu, .djv४ (२६.७%)१,४५,९५,५३४ bytes (१३.९२ मे.बा.; ८.१३%)
application/pdf.pdf९ (६०%)१६,४६,३५,३०२ bytes (१५७.०१ मे.बा.; ९१.७%)

Total file size for this section of १३ files (८६.७%): १७,९२,३०,८३६ bytes (१७०.९३ मे.बा.; ९९.८%).

सर्व संचिका

Total file size for all १५ files: १७,९५,७४,७०८ bytes (१७१.२६ मे.बा.).