पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/9

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


आनतिओाखोस राजाचा इतिहास, अथवा हानुक्याचे सनाची स्थापना.

यावानांचा राजा आनतिओखोस, जो मोठा बळवान आणि आपले राज्यांत शूर होता, आणि ज्याचे हुकु” मांत सर्व राजे होते; त्याच्या दिवसांत असें झालें कों, त्यानें पुष्कळ नगरें व बळवान राजे जिंकून त्यांचे कोट मोडिले, नासिले, त्यांचे वाडे जाळिले आणि त्यांच्या लेकांस बंदांत ठेविलें. मग त्यानें आपणा करितां राजधानीसाठीं समुद्राच्या किना-यावर एक मोठं नगर बांधून आपल्या नामाप्रमाणें त्यास आनतिओाख असें नांव दिल्हें. त्याचा प्रधान बगारीस यानेंहि त्या नगरासमोर दुसरें नगर बांधून आपल्या नावांप्रमाणें त्यास बगरीस असें नाव दिल्हें; आणि हीं त्यांचीं नावें आजपर्यंत आहेत. त्याच्या राज्याच्या तेविसावे वर्षी, म्हणजे देवाचें मंदिर बांधल्यानंतर दोनशें तेराव्या वर्षी, येरुशालेमवर चढून जाण्याचा बेत त्यानें केला. आणि तो आपल्या सरदारांस म्हणाला कीं, आपल्या राज्यांत येरुशालेमे मध्यें येहुदी लोक आहेत; हें तुम्ही जाणत नाहीं