पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


प्रस्तावना.

ईश्वराची दया इस्राएल लोकांवर पूर्ण आहे, हें शास्त्रावरूनच दिसून येतें असें नाहीं परंतु त्यांबरोबरचे दुसरे लोक नाहींसे होत असतां, ते मोठ्यमोठ्या विघ्नांतून वांचून आजपर्यंत राहिले आहेत, यावरूनहि उघडपणें दिसून येतें. फारळो, हामान व दुसरे कित्मेर्कानळी क्या… ळर्चि नाव जगांवून नळाहींमें करावें असे योंजिढें होते; परंतु त्यांनाच नळारा होऊन यांस कांहौ’च अपाप झाला" नाही. याममाणें द्रुसरें पवित्र मंदिर बांधले' जाईपर्यंत ईश्वरानें जे चमत्कार इस्त्रळाएबांसाय्ळो' केले, ते सर्व पवित्र शांस्रा'त ळिद्दिठेंठें आहे. त्यानंतरचा त्यांचा वृत्तांत शात्तांत नाही; परंतु इस्नाएवांतळोळ व अन्य ठोकांतळोलां मंथक्यरांनळीद्दि लिहून ठेंविलळा आहे. यावान म्हणजे ग्रीक वोकांचळा राजा आनतिओखाँस यळानें इस्नास्यांर्ते गांव व त्याँचळा धर्मं जगांतून नाहीसा करावा असे' यों- जिवें हौनें; परंतु त्यांतूनहीं त्यांस सौङविं'लें. याचा वृ~ नांत शास्ना’त नाही’, परंतु झ्तिह्मसांत सांण्डर्तो. या त: रणळाचीं इसाएवांस सर्वकाळ आठवण सहावी न्हणून हालुंकळा हा सन नेमिछा आहे. यास्तव आजच ईं’स्क्` रानळो आपणास ह्या संक्रगंतळून सोङविठे' असें समजुन आणि त्याचे थोर उपकार मानून हा सन पप्ळ्ळावा.