पान:The Daily Prayers translated from Hebrew to Marathi.pdf/१७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


ईश्वर प्तसन्न

ळें २ सकाळर्में वतन- (सकाळीं निट्रॅतून जागें होतांच जरी हात घुतहैऽट्व् नम्रके तरी हें बोंलावे’.) हें जिवंत व स्थापित राजा! तूंच आपल्या मोठ्या द्येने' र्माझप् आव्’मा मजमध्यै परत दिल्यास हें मौ मान्य करून आफ्ला विश्वास तुनक्र ठेवि'तौ’. मी स्वत:

न रागवावै व तुला न रागवाबें म्हणून माझें मन स्थळीर न माझे स्वाधीन राहावे' असो तुझी प्रसन्नता होवो.

(या नंतर लागळेंच हानघुतल्याक्र हें बोंळार्वे.)

पा .स्थानांत आपले हात उंचावून परमेश्वराचे सुत्रंद्न करा, आणि तुझ्या आज्ञा मला आवडतात त्याविषयी र्मो आपले हांत उ'चार्वीन.

’ , (हात घूवून ते पुसह्रया अगोदर लागहैऽच हा धन्यवाद करावा.)

` परमेश्वरा पुआमप्'श्रा देवा, जगाच्या राजा, आम्हांस हात घुण्याबौ आज्ञा देऊन आम्हास पवित्र करणारा तो, तूं धन्य आहेत.

(अवघा दिवस प्रत्येक धोचादि विघिनतर हा धन्यवाद करावा. ) हे पऱगैश्वरा ! आमच्या देवा, जगताच्या राजा, मनुष्यास च’प्टुंर्यांने घङघिणारा जो,

तूंघन्य आहेस; तूंच त्यामध्यें निरनिराळ्या प्रकारच्या नलिका, नाडी, शिरा क्’ धमनी उत्पन्न केल्या आहेस. तुझ्या गौऱवान्-या आसनप् पुढें प्रगट व विहित ` आहे का, त्यातुन एकादी बंद् पडली, किंवा त्यांतून एकाझी फाठलो तर ( तुझ्या आश्वयै क्रुत्यांवाचून न तुझ्या उपवास र्तात्रून ) एक तासाहृ जिथे अशक्य आहे हे पद्मेश्वरळा. ' सर्वे मळासमयांस निरोगी करणाऱ्या व अद्रुत क्रुहूपें कदूणाऱ्या लूंघन्य आहेस,

[ हा वरँप्ल धन्यवाद केल्यावर लागठेंच ऱ्-प्प्ग्क्वि पप्प्ग्नक्ष्क्ष् पासून प्ऱ्नैऱ्ष् "3४1 पयैत वोलावें. पु, ३० ]