पान:Ganitachya sopya wata.pdf/61

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
पण उ7, 81, 72, 50124 यापैकी एकाही संख्येला 5 ने भाग जात नाही.

7, 11, 13 या मूळ संख्यांनी दिलेल्या संख्येला भाग जातो का हे प्रत्यक्ष भागाकार करूनच पहा. त्यासाठी लक्षात ठेवण्याजोगा सोपा नियम नाही.

सरावासाठी खालील संख्यांचे मूळ अवयव पाडा

84, 96, 114, 560, 4425, 2400.

लसावि मसावि ची काही खास गणिते पहा.

उदा. 12 व 36 यांचा मसावि व लसावि काढा.

12 = 2x2x3
36 = 2x2x3x3

दोन्ही संख्यांमध्ये 2 दोन वेळा आहे, 3 हा 12 मध्ये एकदा, 36 मध्ये दोनदा आहे.

∴ मसावि = 2x2x3 = 12

लसावि = 2x2x3x3 = 36

म्हणजे दिलेल्या संख्यांपैकीच छोटी संख्या = मसावि व मोठी संख्या = लसावि

तेव्हा लक्षात ठेवा की कधी कधी मसावि हा दिलेल्या संख्यांपैकी छोट्या संख्येएवढा असतो व लसावि हा कधी कधी दिलेल्या संख्यांपैकी मोठ्या संख्येएवढा असतो.

उदा. 56 व 25 यांचा लसावि व मसावि काढा

56 = 2x2x2x7
25 = 5x5
दोन्हींना एकही मूळ संख्या कॉमन किंवा साधारण विभाजक नाही.

∴1 हा एकच विभाजक दोघांचा कॉमन आहे.

∴ मसावि = 1

लसावि = 2x2x2x7x5x5 = 56x25 = 1400

ल.सा.वि. म.सा.वि.
५९