पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/142

विकिस्रोत कडून
येथे जा: सुचालन, शोध
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


[१३२] घूंथाच्या वाढीकडे अलीकुडे लागलें अहे, ही अभिनंदनीय गेट ওলা, हिंदुस्थानचा अमेरिकेप्रमाणें अत्यंत मोठा धंदा शेतकी असल्यामुळ शेतकीच्या शिक्षणाची सोय या गेल्या सातआठ वर्षीत विशेष त्हन हाऊ लागली आहे. पुसा येथें एक सर्व हिंदुस्थानाकरितां प्रयोगशाळा ཞུ་ फार मोठं कॉलेज सरकारनें काढलें आहे. त्याचे खालोखाल पुग्याच शेतकी कॉलेज होत आहे. तसेंच पुष्कळ ठिकाणीं लहान लहान प्रयोगक्षेत्रं निर्माण झालीं आहेत, त्यांमध्यें हिंदुस्थानांतील गहूं, कापुस, तंबाखू, चहा वैगैरे विशेष प्रकारच्या मालाची सुधारणा करण्याचे प्रयोग चालू आहेत. तसंच शेतक-यांमध्यें शेतकीचें हें नवें ज्ञान त्यांच्याच भाषेत त्यांना देण्याची तजवीजही सरकार करीत आहे. याला लोकनायकांचीही सहकारिता पाहिजे व अशी सहकारिता ठिकठिकाणीं मिळतही आहे. इतर धंद्यांच्याही औद्योगिक शिक्षणाची सोय थेोडीबहुत हेऊं लागली आहे. या बाबतींत कै० टाटाशेटजींची शोधशाळाही एक हिंदुस्थानांत अपूर्व संस्था निर्माण होत आहे यांत शंका नाहीं, व ही संस्था उत्तम तहनें चालून त्यूतून शिकलेले पदवीधर बाहेर पडू लागले हणजे त्यांचा देशताल उद्योगधंद्यांवर सुपरिणाम झाल्यखिरीज राहणार नाहीं. याप्रमाणें हिंदुस्थानांत आतां या प्रक्षाबद्दल थोडीशी N - a अहि. सरकार परकी असल्या युळ लोक सर्कि करण्यास त्यांना भय वाटते. तेव्हां या बाबतींत लोकनायकांनीं पुढाकार घेऊन सरकारचे हात दृष्ट केले पाहिजेत व हा लोकशिक्षणाचा प्रश्न सरकारच्या डोळ्यापुढें वारंवार आणून शिक्षणाचा प्रस्र हल्ली मंदगतानें चालला आहे त्यापेक्षां पुष्कळ वेगानें होईल अशा རྒྱུ་མ་ཀ་ करण व सरकारकडून हैं करबन कण हें सुशिक्षितांचें आहे.