पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/63

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे     प्रकरण दुसरें.     ६१

 मनुष्याचा द्वाडपणा व खोडसाळपणा हा काफरफिरंगी कावा ह्या शब्दांत दृष्टीस पडतो. अविंध लोक आपणा हिंदूंस काफर असे म्हणतात. हा शब्द अरबी असून जे महंमदी धर्माचे अनुयायी नव्हत त्यांच्या निर्भत्सनार्थ तो योजला जातो. महंमदी धर्माच्या अनुयायांनी निर्भत्सनार्थ योजलेला शब्द आपण स्वीकारला ; परंतु तो स्वतास लावून घेण्याकरितां नव्हे तर उलट त्यांसच लावण्याकरिता ! शत्रूने आपणांस दिलेली तिरस्कारव्यंजक नांवे होतां होईल तितके करून रूढ होऊ न देण्याकडे सर्वांचा प्रयत्न असतो; परंतु आपणा हिंदूस आपलाच धर्म अधिक वंद्य वाटत असल्यावरून अविंधांचा तिरस्कार मनांत न आणतां मोठ्या प्रेमळ बुद्धीने आपण काफर हा शब्द त्यांसच लावून त्यांच्या ऋणांतून उतराई झालो !!! दुसरें हेही लक्षांत बाळगण्याजोगे आहे की, काफर ह्या शब्दाचा आपण लुच्चा, क्रूर असाही अर्थ करतो. ज्याला आपण भेटावयास गेलो आहों त्याची परवानगी न घेतां परत येणें हें असभ्यपणाचे आहे. अशा परत येण्यास फ्रेंच लोक English leave म्हणतात व इंग्रज लोक French leave म्हणतात. तिरस्काराची फेड करण्यास मनुष्य किती उत्सुक असतो हे ह्यावरून उघड होते. यूरोपी लोक आपणां हिंदूंचा वाजवीपेक्षा अधिक नम्रपणा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अन्यायावर आणि जुलमावर दाद मागण्याची भीति, कोणी विनाकारण जरी दटावलें तरी चळचळां कांपणे, इत्यादि गर्हणीय गुण पाहून हिंदू हा शब्द तिरस्काराने भित्र्या माणसाबद्दल योजतात. आपण तरी त्याचे उट्टे काढावयास कांहीं कमी केलें नाहीं, फिरंगी कावा हा शब्द " Machiavellian Policy" अर्थाने आपण योजतो.

 प्रारब्धः-प्रपंचामध्ये घडणाऱ्या नानाविध चांगल्या वाईट