पान:भाषाशास्त्र.djvu/287

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२७८ भाषाशास्त्र ॥ अ. Abandon. Above. Abate. ए = आ. Far, Bar. Car. ए = अ. Can, Scan. ए = 7. All. ए = ए. Able. ईचे देखील पांच त-हेचे उच्चार निरनिराळ्या शब्दांत 4 | = Jहोतात. ई = अ. Earth. Earn. Concern. ई = आ. Eye. Clerk, ई = इ. Eccentric. Eject. Eclipse. ई = ई. Even. Evil. ई = ए. Ebb. Settle. Electricity. आय् ? आयचे सुद्धां पांच उच्चार भिन्न भिन्न शब्दांत 1 दिसून येतात. आयु = अ. Sir आय = आ + इ. Sight. Might, Right. आय = आय्. Idea. Idle, आय् = इ. Ignite. आयु = ई. Iliad. Idiot. ओ ? ओच्या सहा पृथक उच्चाराची खाली दिलेली O हरणे होत. ओ = अ. Onion, ओ = . Object. ओ = ओ, Olour. Obedient. ओ = ओअ. Pour. ओ = औ. Out. ओ = व. One. यूचे फक्त तीनच उच्चार होत असल्याचे दिसते. यू = अ. But. Ugly. فلم ہے