पान:भाषाशास्त्र.djvu/257

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२५० ए भाषाशास्त्र. प्रथमकांड. १ परिभाषा. २ स्वर्गवर्ग. ३ व्योमवर्ग. ४ दिगूवर्ग.५ कालवर्ग. ६ धीवर्ग. ७ शब्दादिवर्ग. ८ नाटयवर्ग. ९ पातालभागिवर्ग. १० नरकवर्ग. ११ वारिवर्ग. । द्वितीयकांड. १ भूमिवर्ग.२ पुरवर्ग. ३ शैलवर्ग. ४ वनौषधिवर्ग. ५ सिंहादिवर्ग. ६ मनुष्यवर्ग. ७ ब्रह्मवर्ग. ८ क्षत्रियवर्ग. ९ वैश्यवर्ग. १० शूद्रवर्ग. । तृतीयकांड. १ विशेष्यनिघ्नवर्ग. २ संकीर्णवर्ग. ३ नानार्थवर्ग, ४ अव्ययवर्ग. ५ लिंगादिसंग्रहवर्ग. * अस्तु. शेवटी, संस्कृत कोशकार व त्यांजवरील टीका | कार यांनी भाषाशास्त्रविषयक बरेच सस्रुत कुशिकार- परिश्रम केले असल्यामळे, त्यांची ची नामावली. २. उपलब्ध असलेली नांवे देऊन, भावाशास्त्राची ही दुसरी शाखा पुरी करतो. हीं नांवे खाली लिलिल्याप्रमाणे होतः १ अजय. २ अनेकार्थध्वनिमंजरी, ३ हेमचंद्रकृत अभिधानचिंतामणी. ४ अभिधानमाला. ५ अमरदत्त. ६ अमरसिंहकृत अमरमाला. ७ अरुण. ८ इन्दुकोश.९ उत्पालिनी. १० उष्मविवेक. ११ जैनपुरुषोत्तमदेवकृत एकाक्षरकोश. १२ कलिंग. १३ कल्पतरु. १४ केशवकृत कल्पद्रु. १५ कात्य. १६ कात्यायन. १७ गंगाधर. १८ गोवर्धनकाश. १९ चन्द्रकाश. २० चरककोश, २१ तारपाल. २२ जैनपुरुषोत्तमदेवकृत त्रिकांडशेष. २३ त्रिविक्रम. २४ दामोदरकोश. २९ दुर्गकोश. २६ देशिकोश. २७ द्विरूपकोश, २८ धनंजय. २९ धनपाल. ३० धन्वंतरी. ३१ धरणीदासकृत धरणीकोश. ३२ धर्मदास. ३३ नानार्थध्वनिमंजरी. ३४ भास्क