पान:प्राचीन करार बायबल.djvu/३८६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


३७४ • राजे. अ५ ५ व मिसन्यांच्या सर्व ज्ञानापेक्षा अधिक झाले. ३१ दोन्यांसारिखा लांकडें तासायाला आमच्या आणि तो सर्व माणसापेक्षां एनाही, एधान व मध्ये कोणी बाणत नाही, ही तुला ठाऊक आहे. हेमान व खाल्कोल व दाद, माहोलाचे पुत्र, ७ तेव्हां असें जालें की हीराम शलमोनार्क यांपेक्षांहि ज्ञानी होता ; आणि त्याचे नांव चहुं- बचने ऐकून फार संतुष्ट झाला, आणि बोलला, कडल्या सर्व राष्ट्रांमध्ये विख्यात झाले. ३२|"आज परमेश्वराची स्तुति असो, कां तर यो अणखी त्याने तीन हजार दृष्टांत वचनें सदैगितली | दावीदाला त्या मोठ्या लोकांवर ज्ञानी पुत्र दि जुफा जो भिंतीवर निघतो त्यापर्यंत झाडांचे वर्णन | त्याविषयी मी मान्य आहें; देवदारुच्या ला झेलै ; आणि पशू व पाखरें । किघ्या व मास्या, विषय व भद्रदारु लांकडत्रिषयी तुझ्या अब यांचे वर्णन केले. ३४ आणि शलमोनाचें ज्ञान | इच्छछेप्रमाणें मी करीन९ माझे चाकर तक ऐकायास पृभीच्या सर्व राष्ट्रातल्या सर्व लोकांचे | नोनावरून खाली समुद्रापर्यंत नेतीलमुग तू * बन आलेसं तर त्यानी त्याच्या ज्ञानाविषयीं| इयाजवळ पाठवून दें ठिकाण नेमसील तेथे तक ऐकिलें होतं. मी ती समुद्रावरून मेडन काढीन; मग ती व ध्याची आणि माझ्या मंदिरासाठी व अन देन। अध्याय ५ माझ्या इच्छेप्रमाणें करावें.→ १० याप्रमानें ही कोराचा राम हीराम याने आपले च- राम शलमोनाच्या अवघ्या इच्छेप्रमाणे त्याला कर लमोनाकडे पाठविले ; कां तर त्याने | देवदारुची लांकॐ व भद्रदारुची लांबी देश ऐकिलें होतें कीं लोकामी त्याला त्याच्या बापाच्या | झाला. ११ आणि शलमोनाने हीरामाला त्या ठिकाणी राज्याभिषेक केला ; हीराम तर दा-|च्या. घरच्या खाण्यासाठी वीस हजार मर्षे बीदाधर सर्पकाळ मीति करीत होता. २ आणि | आणि वीस हजर माषं निवळ तेल दिॐ; शलमोनाने हीरामाजथळ" सांगून पाठविलें की,| वर्षोंवर्ष शलमोनाने हीरामाला दिन्हें. ३ ‘माझा बाप दावीद याविषयी तूं असें जाणतोस १२ परमेश्वराने तर शलमोनाल बड़े क लढाया त्याच्या चष्ठंकडे चालल्या होत्या, या-| वचन दिन्हें होतें, तसें त्याला ज्ञान दिन्हें; आधि मुखें त्याच्याने आपला वेव परमेश्वर याच्या हीम व शलमोन यांमध्यें सला होता, अशुम् नामसाठ मंदिर बांधवले नाही; तितक्यांत पर| त्या दोघानी करार केला. १३ तेव्हां शलभो मेघराने त्यांस स्याच्या तळपाया घातलै|नाने सर्व क्षाएलांतून जिगभर काटिली; ती विचार ४ तर आता माझा देव परमेश्घ्र याने माझ्या | तर तीस हजार. पुफैषांची होती. १४ पण हे चहूकडे स्वस्थता केली आहे ; कोणी शत्र किंवा | दरमहिन्यांत त्यांतून पाळी पाळीने दाहा दाट कांह वाईट धढळत नाही. यास्तष आत | हजार लबानोनास पाठबीत होता; ते महिनामर पाहा, म्या आपला देव परमेश्वर याच्या नामा- ल बानोन्मवर आणि दोन महिने आपापन्या वर्ग साठी मंदिर बांधायास योजिले आहे; त्याप्रमाणें । होते; आणि अवनीराम त्या बिगारीवर होता परमेश्वराने माझा बाप दावीद याला सांगितलें | १५ आणि गुलमोनाजवळ ओझे वहणारे सत्र होजें कीं, तुझा पुत्र, ज्याला भी तुझ्या ठिकाणी | हजार व अँगरावर तासणारे ऐर्शीं हजर होते तुझ्या गादीवर ठेवीनतोच माझ्या नामासाठी मं-|१६ पखेरीज शलमोनाच्या कारभन्यांचे अभि दिंदर बांधील ३ तर आतां यामी माझ्यासाठी ल-|कारी. जे कामाबर, तसे तीन हजार तीन होते; मानेनावरले देवदारु तोडने जणून तू आज्ञा दे, ते कामकन्य लोकांवर अधिकार करीत होते१० आणि तुझ्या. चाकरांच्यासंगत मते चाकर हो-| आणि सजाने आश केली असतां, यानी भीहि लील, आणि तूं जें कांहीं सांगसील त्याप्रमाणे मी |राच्या पायासाठी मोठे , मोलाचे कॅरे, भवे स कुम्या वरची मजुरी देन; कारण lफादून घडीव चिरे केले. १८ मम शलभमाने 874 1 KG8 .