युगान्त/द्रौपदी

विकिस्रोत कडून
< युगान्त(पाच - द्रौपदी पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

युगान्त / ५३ नका,' अशा सूचनाच आहेत. ह्या बाईचे हृदयदेखील ‘वज्रायसा'चे (पोलादाचे) होते, ह्यात शंका नाही. | तिच्या ह्या शब्दांपेक्षाही कठीण शब्दांत कर्णाने तिला फटकारले. तिचा धिक्कार केला. कर्णाकडे ती गेली नसती, तरी चालते. पण दुर्योधनाचा डाव हाणून पाडून, फार दिवस सोसलेल्या अन्यायाचे व दुःखाचे तिला परिमार्जन करायचे होते, म्हणून हीही लाचारी तिने पत्करली. एखाद्या सामान्य स्त्रीप्रमाणे ती कर्णाकडे गली. स्वतःचा एक विशिष्ट हेतू साधणे एवढाच तिचा उद्देश होता का ? कर्ण कोण, हे सांगून तिने ‘पाच भावांत सहावा हो. लढाई खेळू नकोस. तुझे सूतपुत्रत्व जाऊन तू क्षत्रिय' पदवीला पोहोचशील,' असे आमिष दाखवले. कर्णाचे उत्तर चाबकाच्या फटकाच्यापेक्षाही तीव्र आहे. पहिल्या सलामीला तो ‘क्षत्रिये' हे उपरोधाने भरलेले संबोधन योजतो. "क्षत्रिये, तू म्हणतेस त्यावर माझा विश्वास आहे. माझे यश व किर्ती ह्यांचा सर्वस्वी नाश करायचे पाप आपण केलेत. क्षत्रिय म्हणून जन्मून क्षत्रियाचे संस्कार माझ्या जन्मानंतर झाले नाहीत. ह्यापेक्षा माझे जास्ती वाईट माझा कोण शत्रू करू शकणार आहे ? त्या वेळी माझ्याबद्दल करुणा दाखवली नाहीस, आणि आता मला आव्हान देते आहेस? त्या वेळी आईप्रमाणे वागली नाहीस, आता ला आहेस, ती केवळ आप्पलपोटेपणामुळे. पूर्वी कधी मला कोणी " माहीत नव्हता, आता एकदम तो उपटला, तर लोक मला काय म्हणतील? ज्यांनी मला इहलोकातले सर्व दिले, त्या । उपराष्ट्रपुत्रांना मी आता सोडणे शक्य आहे का? एवढे मात्र तुला ता की, तुला पाचच्या-पाच मुलगे राहतील. मी मेलो, तर पाच ९तच; नाही तर मी अर्जुनाला मारून पाच राहतील.” | कुंती दुःखाने त्याला म्हणाली, "बाबा, कौरव सर्व नष्ट ९ल. तू म्हणतोस, तसे होऊ दे. देवापुढे काय इलाज?" ह्या शब्दांवरून एकदा असे वाटते की, कौरवांच्याबरोबर ५४ / युगन्ति कर्णाचा नाश होऊ नये, अशी भावना कुंतीची होती का? सर्वस्वी आप्पलपोटेपणाच होता का? कुंतीबद्दल तिरस्कार वाटावा असे तिने काही करावे, पण लगेच परत तीच कुंती वेगळ्या स्वरूपात आपल्यापुढे यावी, असे होते. नव-याच्या मृत्यूनंतर माद्रीला दोष देऊन तिचे वाभाडे काढणाच्या कुंतीबद्दल संताप येतो, पण तीच कुंती जन्मभर माद्रीच्या मुलांना पोटच्या मुलांप्रमाणे जपते. सहदेवावर तिची व सहदेवाची । तिच्यावर विशेष माया होती. द्रौपदी तिघांची बायको करता आली असती, पण ती पाचांची व्हावी, हा हट्ट कुंतीचाच. पाचांत फूट पडू नये, एवढाच का तिचा हेतू असेल? तिच्या वेळोवेळच्या उद्गारांवरून असे दिसत नाही. तिने त्यांना ओटीत घेतले व शेवटपर्यंत आपले म्हणून अतिशय प्रेमाने वागविले. चुकूनही दुजाभाव दाखवला नाही. कर्णाच्याही बाबतीत तिचे वर्तन असेच दिसते. कुवारपणी झालेला मुलगा बाळगणे शक्यच नव्हते. मागाहून त्याला आपला म्हणता येईना. हा तिचा अन्याय कर्ण विसरू शकला नाही; तीही विसरली नाही. | सर्व युद्ध आटोपले होते. मेलेल्या वीरांच्या अंत्यसंस्कारांचे काम चालले होते. अशा वेळी कुंतीने धर्माला सांगितले, “कर्ण हो । मला कुवारपणी झालेला मुलगा. तो तुझा थोरला भाऊ होता. क्षत्रियाला योग्य असे त्याचे संस्कार कर" जी गोष्ट कर्णाच्या जिवंतपणी झाली नाही, ती तो मेल्यावर करण्यात काय अर्थ; असा प्रश्न पडतो. पण त्याचे उत्तर सरळ आहे. 'क्षत्रियाप्रमाणे माझे संस्कार केले नाहीस; माझे जन्मजात स्थान तू नाहीसे केलेस, है। कर्णाचा आक्रोश होता. तिच्या व त्याच्या शेवटच्या भाषणात त्यावर कर्णाने भर दिला होता. योग्य क्रिया केली की पुरुष सद्गतीस जातो, हा तिचा दृढ समज होता. आपल्या हातून दुसरे काही झाले नाही; निदान हे तरी दिलेच पाहिजे, असे तिला वाटले युगान्त / ५५ असले पाहिजे. त्या क्षणी कुवारपणी घडलेल्या कृत्याला वाचा फोडण्याची काही लौकिक गरज नव्हती. युद्धाच्या आधी तशी गरज कुतीला व कृष्णालासुद्धा भासली होती, व ती ते दिव्य करावयास तयार होती. पण आता तसेही नव्हते. कुंतीचे मन तिला खात होते "; तिची न्यायनिष्ठुर बुद्धी तिला स्वस्थ बस देईना म्हणा. ह्या । तिने सर्व सांगितले. लोक काय म्हणाले असतील, ते निराळेच. स्वतःच्या मुलाची निर्भत्सना तिला ऐकावी लागली. धर्माने म्हणे '. कला, शेवटी सर्व भारतीय युद्धाचे टेपर तिच्यावर ठेवून •ळा झाला ! “तुझ्या गुपिताने आमचा घात झाला. पांचाल पावले. कुरू नाश पावले. द्रौपदीचे मुलगे गेले. अभिमन्यू । जव ह्यामुळे झाले. कर्ण आमचा म्हणून पूर्वीच सांगितले ""* युद्धच ओढवते ना. कर्ण आमच्या बाजूला असता, तर पण। नाश पावत गमाव युद्धच झाले नसते पोटी काही गुपित राहा |१७च बोलून तो राहिला नाही, तर ‘इतउत्तर स्त्रियाच्या

  • पत राहायचे नाही, असा एक आचरट शाप सर्व

स्त्रीजातीला देऊन तो मोकळा झाला. [शाप देण्याचा हा भाग प्रक्षिप्त असण्या चा हा भाग प्रक्षिप्त असण्याचा बराच संभव आहे. वीपर्वात कर्णाची उत्तरक्रिया धर्माने केली असे येते. पुढे त परत एकदा कर्णजन्माची कथा येते, व तेथे धर्माच्या कारण स्त्रीपर्वात कर्णाची शांतिपर्वात परत एक तोडी शाप घातला आहे.) | कुंतीने शेवटी परत ए राजधानीत धर्माच्या राज अरण्यवास पत्करण्या अर्जुन सर्व धृतराष्ट्राला नकुल-सहदेव येता-जाता असे घालून-पाडून बा करणे शक्य नव्हते. आ स्वतःसाठी व गांधारीसा शेवटी परत एकदा आपला निश्चयी स्वभाव दाखवला. धर्माच्या राजवाड्यात पंधरा वर्षे राहिल्यावर धृतराष्ट्राने करण्याचा निर्धार केला. धर्म, कुंती, कुंतीच्या सुना, राष्ट्राला मान देत. पण भीम व त्याच्या चिथावणीने येता-जाता धृतराष्ट्राला व गांधारीला ऐकू जाईल. पाडून बोलत असत. धृतराष्ट्र या प्रकाराची कागाळी "व्हते. आता येथून जाणे बरे, असे धृतराष्ट्राने व गांधारीसाठी ठरविले. विदुर व संजयही बरोबर ५६ / युगान्ते जाण्यास निघाले. कुंतीनेही त्यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरवले. माझ्या हातून वडिलांची सेवा झाली नाही, आता होऊ दे. मी सासू (थोरली जाऊ गांधारी) व सासरा (थोरला दीर धृतराष्ट्र) ह्यांना संभाळीन,” म्हणून ती चालू लागली. पांडवांचा आक्रोश ऐकून धृतराष्ट्राने गांधारीला सांगितले की, “वधूला (कुंतीला-सुनेला) म्हणावे, फार कष्टात दिवस काढलेस; आता चार दिवस मुलांजवळ वैभवाने रहा." पण कुंतीने ऐकले नाही. शेवटी धर्म डोळ्यांत पाणी आणून म्हणाला, “पूर्वी विदुलेची गोष्ट वासुदेवाकरवी आम्हांला । ऐकविलीस. तुझे म्हणणे मनावर घेऊन आम्ही राज्य जिंकले. आता तुझी क्षात्रवृत्ती कुठे गेली, की मिळवलेले राज्य, आम्ही मुले, सुना। ह्या सर्वांना सोडून रानात चाललीस?” कुंती न ऐकता अश्रू ढाळीत चालतच राहिली आहे, हे पाहून भीम म्हणाला, “मुलांनी मिळवलेले राज्य भोगायचे सोडून कुठे चाललीस? असे जर होते, तर आमच्याकडून पृथ्वीचा क्षय होईल, असे युद्ध का खेळवलेस? माद्रीच्या ह्या दोन मुलांना आणि आम्हांला वनातून हस्तिनापुराला आणलेच कशाला?" मुले बडबडत होती. द्रौपदी अश्रू ढाळीत मागून येत होती, व ही काही न बोलता चालत होती. मुले काही केल्या पाठ सोडीत नाहीत, हे पाहून तिने अश्रू पुसले व ती म्हणाली, “पांडवा, तू म्हणालास ते सर्व खरे आहे. तुम्ही खचला होता, म्हणून मी तुम्हाला चाबूक मारून उठवले. धूतात राज्य गमावले होतेत. सुखाला पारखे झाला होता. ज्ञाती विचारीत नव्हत्या, तेव्हा मी तुम्हाला वरती काढले. पांडूची संतती नाहीशी होऊ नये, तुमचे यश नष्ट होऊ नये, म्हणून मी तुम्हांला फटकारले. ही माझी लाडकी सून परत अपमान न पावो, म्हणून मी तुम्हांला डिवचून जागे केले. बाबांनो, पांडूची बायको असताना मी राज्याचा उपभोग भरपूर घेतला आहे, बरे. दाने दिली, यज्ञ केले, सोमरस प्याले. माझ्यासाठी काही हवे होते, म्हणून नाही मी वासुदेवाबरोबर निरोप पाठविला. पुत्रांनी युगीन्ते / ५७ मिळवलेल्या राज्याच्या फलाची-वैभवाची-मला मुळीच इच्छा नाही. आता तप करून. सासू-सास-यांची सेवा करून मला पुण्यप्रद अशा पतिलोकाला जाऊ द्या. तुम्ही परता.” हे कुंतीचे शब्द ऐकून शरमलेले पांडव द्रौपदीला घेऊन परत फिरले. कुंतीने गांधारीचा हात आपल्या हातात घेतला होता. धृतराष्ट्राने गांधारीच्या खांद्यावर हात ठेवला होता व ती तिघे जण एका माळेत हस्तिनापूरच्या रस्त्यातून चालत होती. | वनात गेल्यावरही कुंतीच त्यांची सेवा करीत होती व रोज ह्याचप्रमाणे ती त्यांना गंगेवर घेऊन जात होती. मुले एकदा येऊन भटून गेली. परत सर्वजण रडली. वनात गेल्यापासून सर्वांआधी विदुर गेला. वनात एकंदर तीन वर्षे लोटल्यावर वणवा लागला असता आधीच होरपळलेल्या त्या तिघा जीवांची शरीरे आगीत होरपळून गेली. मरतानाही कुंती ताठ मानेने मेली. धृतराष्ट्राने जयाला सुटून जायला सांगितले. वणवा पुढे येत असताना सर्वांनी जमिनीवर बसून श्वास रोधून प्राणायाम केला, व अशा अवस्थेत संजय पाहात असता ती अग्निसात झाली. सप्टेंबर, १९६६ युगान्त / ५९ चार पिता-पुत्र पोरक्या पांडवांचे रक्षण कुणी केले? कुंती जागरूक होती, पण त्यांना मारायच्या ज्या युक्त्या योजिल्या होत्या, त्यातून त्यांना कोणी निभावून नेले?- विदुराने. । भीष्माने धृतराष्ट्राच्या आणि पांडूच्या मुलांना शिकवण्याची व्यवस्था केली, पण पांडवांच्या रक्षणासाठी खास प्रयत्न केले नाहीत. धार्तराष्ट्रांची व पांडवांची स्पर्धा होती हे त्याला उमजलेच |', असे तर नाही? तो काही करण्यास असमर्थ होता का? का तो उदासीन होता? जे कळ निर्वंश व्हायला घातले होते, ते परल. एकही नव्हता तेथे दोघे आले. व दोघांचे एकशे-पाच झाले. त्या एकशे-पाचांतले काही गेले, तरी त्याला पर्वा नव्हती. कुरूचा वंश हस्तिनापरच्या गादीवर असला म्हणजे मिळवली. एवढ्यापुरताच का भीष्म जागरूक होता? तसे म्हणता येत नाही; एवढे मात्र खरे की, द्रौपदीच्या स्वयंवरापर्यंत भावाभावांच्या स्पर्धेची व धृतराष्ट्राच्या दष्ट हेतुंची त्याने मुळीच दखल घेतली नाही. त्याला त्याची वार्ताही नव्हती असे दिसते. पांडवांच्या हिताला बापाप्रमाणे जपला तो विदुर, पण विदुर स्वतःच इतका परतंत्र की ६२ / युगन्ति। महाभारतामध्ये व्यक्ती म्हणून विदुराचे एक विशेष असे स्थान व कार्य आहे. त्याशिवाय तो एका विशिष्ट वर्गातला होता. त्या । सबंध वर्गाचेही एक विशेष कार्य ह्या कथेत आहे. त्याच्या वर्गाची दुःखे ती विदुराची होतीच आणि शिवाय त्याची स्वतःची अशीही दुःखे होती. विदुर ‘क्षत्ता' होता. क्षत्ता’, ‘सूत' किंवा 'पारशव' अशी ह्या वर्गाची नावे होती. त्यांची स्पष्ट व्याख्या करणे कठीण आहे. कर्ण ह्या वर्गातला होता. एका क्षत्रिय-कुमारीचा (कुंतीचा) जन्मताच टाकून दिलेला आणि एका सूताने (अधिरथाने) पुत्रस्थाना मानलेला म्हणून तो ‘सूत' होता, असे ‘विराटपर्वा'वरून दिसते. म्हणजे पाळलेल्या कर्णाखेरीज अधिरथाला व राधेला इतरही मुले होती व ती सूतवर्गातीलच होती. कर्णाने स्वतः सूतांशीच शरीरसंबंध जोडलेला होता. त्याच्या सुना, जावई सूतच होते. प्रत्यक्ष पाहून सबंध युद्धाची माहिती देणारा संजय सूतच होता. धृतराष्ट्राला वैश्य स्त्रीपासून झालेला युयुत्सू धृतराष्ट्रपुत्र म्हणून माहीत होता, पण तोही क्षत्ता किंवा सूतच होता. अंबिका व । अंबालिका ह्यांची कुणी-एक दासी व व्यास ह्यांपासून जन्मलेला विदुरही सूतच होता. विदुराची बायको “कन्या पारशवी' ही सूतवर्गातलीच होती. सुदेष्णेचा भाऊ, विराटाचा सेनापती कीचकही। सूतच होता. नैमिषारण्यात ऋषींना महाभारतकथा सांगणारा उग्रश्रवा रोमहर्षणीही सूतच होता. सूत सारथी होते, अस्त्रजीवी होते, पुराण व राजवंश जाणणारे होते. सूत व मागध ह्यांचा उच्चार एका समासात केलेला आढळतो, पण मागधांचे स्थान सूतांच्या बरेच खालचे होते. सूत हे क्षत्रियांना फार जवळचे आप्त असे वाटत. याचे कारण असे दिसते की, क्षत्रियांना सूत हे बरेच वेळा सावत्र भाऊ असत (विदुर व युयुत्सू). मागध नुसते स्तुतिपाठक, तर सत बरेच वेळा बरोबरीचे तर कधीकधी डोईजड (उदाहरणार्थ, कीचक) झालेले असत. ते आपल्या क्षत्रिय भावांना व पोशिंद्यांना उपदेश करू शकत (संजय, विदुर). त्यांच्या मसलतीत बरोबरीने युगान्ते / ६३ बसत (संजय). त्यांच्यातल्या सुरेख मुली ‘स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि' ह्या न्यायाने क्षत्रियांशी लग्न करू शकत (उदाहरणार्थ, सुदेष्णा), पण त्यांना क्षत्रियांच्या मुली लग्नाला मिळत नसत. दुर्योधनाने कर्णाला राजा बनवले, पण कर्णाशी संबंध केला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दुर्योधन कर्णाला मित्र म्हणवीत असे, पण दोघांमध्ये संपूर्ण बरोबरीचे नाते नव्हते, सेव्यसेवकभाव शेवटपर्यंत दिसून येतो. तशीच अवस्था इतर सूतांची होती. विदुराचीही होती. विदुर आणि त्याचे भाऊ एका बापापासून झालेले; पण पहिल्या दोघांच्या आया क्षत्रियकन्या व मेलेल्या राजाच्या बायका होत्या. ह्याची आई दासी होती व मेलेल्या राजाची बायको नव्हती. तसे नसते, तर विदुर राजाच झाला असता, असे महाभारतात स्पष्टच सांगितले आहे. यादवांच्या भीषण अंतानंतर इंद्रपस्थ वज्राला मिळाले, हस्तिनापूर परीक्षिताला मिळाले. पण धृतराष्ट्रपुत्र असूनही सूत म्हणून बिचा-या युयुत्सूला मात्र काहीच मिळाले नाही. । | ह्या वर्गाची अवस्था हीच होती. क्षत्रियांना अतिशय जवळचे, क्षत्रियांच्या रक्ताचे, क्षत्रियांना निर्भीडपणे उपदेश करू शकणारे असे हे लोक क्षत्रियांची बरोबरी मात्र करू शकत नव्हते. ते व त्यांची संतती सिंहासनावर बसू शकत नव्हती. धृतराष्ट्र आंधळा होता । म्हणून त्याला राज्य मिळाले नाही. पांडू काही नियॊग नव्हता. पण त्याला राज्य मिळाले. पण सर्व दृष्टींनी योग्य असूनही विदुर मात्र कोरडाच राहिला. सूतांची घरे राजांगणाच्या जवळच होती असे दिसते. विदुर काय, संजय काय आपापल्या घरी राजवाड्यापासून जरा दूर राहत होते असे दिसते. धृतराष्ट्राचे विदुरावर प्रेम होते. त्यातही एक प्रकारचा हुकमीपणा होता. वेळी-अवेळी गरज लागली, म्हणजे तो विदुराला बोलावणे पाठवी. त्याचप्रमाणे पांडवांकडे काही निरोप घेऊन वगैरे जावयाचे असले, तर विदुरालाच पाठवीत असे. एकदा रागारागाने त्याने विदुराला राजवाड्यातून घालवून दिले होते. पण युगान्ते / ६३ बसत (संजय). त्यांच्यातल्या सुरेख मुली ‘स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि' ह्या न्यायाने क्षत्रियांशी लग्न करू शकत (उदाहरणार्थ, सुदेष्णा), पण त्यांना क्षत्रियांच्या मुली लग्नाला मिळत नसत. दुर्योधनाने कर्णाला राजा बनवले, पण कर्णाशी संबंध केला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दुर्योधन कर्णाला मित्र म्हणवीत असे, पण दोघांमध्ये संपूर्ण बरोबरीचे नाते नव्हते, सेव्यसेवकभाव शेवटपर्यंत दिसून येतो. तशीच अवस्था इतर सूतांची होती. विदुराचीही होती. विदुर आणि त्याचे भाऊ एका बापापासून झालेले; पण पहिल्या दोघांच्या आया क्षत्रियकन्या व मेलेल्या राजाच्या बायका होत्या. ह्याची आई दासी होती व मेलेल्या राजाची बायको नव्हती. तसे नसते, तर विदुर राजाच झाला असता, असे महाभारतात स्पष्टच सांगितले आहे. यादवांच्या भीषण अंतानंतर इंद्रपस्थ वज्राला मिळाले, हस्तिनापूर परीक्षिताला मिळाले. पण धृतराष्ट्रपुत्र असूनही सूत म्हणून बिचा-या युयुत्सूला मात्र काहीच मिळाले नाही. । ह्या वर्गाची अवस्था हीच होती. क्षत्रियांना अतिशय जवळचे, क्षत्रियांच्या रक्ताचे, क्षत्रियांना निर्भीडपणे उपदेश करू शकणारे असे ९ लोक क्षत्रियांची बरोबरी मात्र करू शकत नव्हते. ते व त्यांची ता सिंहासनावर बसू शकत नव्हती. धृतराष्ट्र आंधळा होता । "हणून त्याला राज्य मिळाले नाही. पांडू काही नियॊग नव्हता. पण त्याला राज्य मिळाले. पण सर्व दृष्टींनी योग्य असूनही विदुर मात्र कोरडाच राहिला. । सूतांची घरे राजांगणाच्या जवळच होती असे दिसते. विदुर काय, संजय काय आपापल्या घरी राजवाड्यापासून जरा दूर राहत ९ोत असे दिसते. धृतराष्ट्राचे विदुरावर प्रेम होते. त्यातही एक प्रकारचा हुकमीपणा होता. वेळी-अवेळी गरज लागली, म्हणजे तो विदुराला बोलावणे पाठवी. त्याचप्रमाणे पांडवांकडे काही निरोप घेऊन वगैरे जावयाचे असले, तर विदुरालाच पाठवीत असे. एकदा रागारागाने त्याने विदुराला राजवाड्यातून घालवून दिले होते. पण आपल युगान्त / ६१ बोलू लागला. कारण उघड होते. विदुराची परिस्थिती कौरवांच्या घरी होती, तशीच होती. तो कोणासाठी काहीच करू शकत नव्हता. पण पांडव आता स्वतंत्र झाले होते. त्यांच्या पाठीमागे पालाचे सामर्थ्य होते. आता गुपचप राहन कौरवांचे बेत ट्याने हाणून पाडायचा प्रश्न नव्हता. आदिपर्वात परिस्थितीतला हा फरक फारच मार्मिकपणे दाखवला आहे. द्रौपदीला पांडवांनी । 'वली. दुर्योधन आणि त्याचे मित्र हात चोळीत पराभव खाऊन "ST आले. हे कळल्याबरोबर विदुर धृतराष्ट्राकडे गेला, आणि पाला म्हणाला, “कौरवांचे अभिनंदन असो !" पांडव काय किंवा "जादा भाऊ काय, सगळे कुरूंचे वंशज, म्हणजे कौरव! पांडव "९ति जळालेले, त्यामुळे धृतराष्ट्राला वाटले, द्रौपदीला मिळवून १ मुलगा परत आला. आणि तोही मोठ्या आनंदाने “छान, " "हणून “द्रौपदीला आणा" “अरे दर्योधना, तिला भषणे जाणा,' असे म्हणाला. मागाहन विदराने त्याला खरी हकीकत ली. लहानपणापासून धृतराष्ट्राने पांडवांना छळून शेवटी ना जाळायची मसलत केली होती. त्या सर्वांचे ह्यावेळी विदुराने ४ काढले. धृतराष्ट्राने “तेही माझे मूलगेच आहेत; विदुरा, तेही से आवडतेच आहेत' असे म्हटल्यावर “बाबा, तुझ्या तोडात पडा. त्यांच्याविषयी तुझी बुद्धी अशीच कायमची राहो,' 'पुर म्हणाला. विदुर गेल्यावर दुर्योधन वगैरे परत येऊन । नाश कसा करावा. ह्याबद्दल धृतराष्ट्राकडे येऊन मसलत करू लागले. तेव्हा काळ-वेळ जाणून आता गुप्त नाही, हे ओळखून धृतराष्ट्राने भीष्म, द्रोण, विदुर सर्वांनी त्याला पांडवांशी सख्य करण्याची विनंती केली. याही वेळी विदराचे भाषण अगदी तळमळीच ऊन पाडव, द्रौपदी व कंती ह्यांना आणले आणि त्यांना राज्यार्ध म्हणून खांडवप्रस्थ दिले. ह्यानंतर मात्र पुराने दरवेळी उघडपणे पांडवांची बाजू घेतली. सांगितली. लहानपणा' साखर पडो. त्यांच्याविषयी असे विदुर म्हणाला. । पांडवांचा नाश कस | काळ-वेळ जाणून आता गुप्त खलबत करण्यात बोलावले. सर्वांनी त्याल भाषण अगदी तळमळीचे आहे. नंतर विदुराने स्वतः जाऊन पांडव, धृतराष्ट्राने त्यांना राज्य ६४ / युगान्त पश्चात्ताप पावून त्याला त्याने परत बोलावले, त्याची क्षमा मागितली, त्याला धाकटा भाऊ म्हणून मांडीवर बसवले, असे एक हृदयंगम वर्णन महाभारतात आहे. भाऊ तर खराच, पण अन्नवस्त्रांखेरीज कोठच्याही त-हेचा हक्क नसलेला तो भाऊ होता. भीष्म कुलज्येष्ठ, पण पांडव-कौरवांच्या बाबतीत त्याची वृत्ती समान होती. भांडण होऊन नये म्हणून त्यानेही प्रयत्न केले, पण विदुराच्या मनाचा ओढा पांडवांकडे होता. पांडव अतिशय मोठे । लढवय्ये, त्यांच्या हातून कौरवांचा नाश होईल, असे भीष्म वारंवार म्हणे. ही गोष्ट विदुरही जाणून होता. पण विदुराच्या बोलण्यात न्यायाची भाषा जास्ती येते. पांडवांच्या पोरकेपणाची कीवही त्या आहे. असे का? स्वतः असहाय म्हणून हस्तिनापुराला आलेल्या पोरक्या पोरांच्याबद्दल त्याला कणव वाटत असे, असे तर ना ना? आपल्याला राज्याचा अधिकारच नाही; पण ज्यांना ती जा९ त्यांचा तरी जाऊ नये, अशी बुद्धी त्यामागे होती का? | विदुर या शब्दाचा अर्थ ‘ज्ञानी' असा आहे; आणि संबंध महाभारतात विदुराचा ज्ञानीपणा जो दिसतो, तो पारमार्थिक ९ ह्या जगात समभावाने आणि न्यायाने वर्तन असावे; लोभ धरू " व आत्म्याचे चिरंतनत्व ओळखावे, असा त्याचा आग्रह होता. ज्याच्यापुढे हे ज्ञान त्याने ओतले, तो धृतराष्ट्र दृष्टीने आध'. होता. स्वतः राज्याचा अधिकारी असूनही ते न मिळाल्यामु". दुखावला होता व आपल्याला मिळाले नाही ते मलांना तरी मिळाय ह्या ईष्येने सदसविवेक नाहीसा झालेला असा होता. पहिल्या हणजे पांडव लहान असताना विदुराचे म्हणणे त्याने मनावरच घेतले नाही; आणि मागाहन ऐकले तेव्हा मी काय लावे > 7 करणार? मुले आता माझ्या हातात राहिली नाहीत, उपदेश डावलला. विदराजवळ शहाणपण होते, पण सत्ता द्रौपदी-स्वयंवरानंतर त्याने एकदाच धृतराष्ट्राला हिणवल सर्व युद्ध झाल्यावर तो म्हणाला, “आता रडुन काय उपचा , ने एकदाच धृतराष्ट्राला हिणवले; त्यानंतर युगान्ते / ६५ पांडव द्यूत हरले, त्या वेळी एखाद्या लहान मुलासारखा विजयाने नाचलास. मी सांगत होतो की, “बाबा! हा विजय नाही, हा सत्यानाश आहे. तेव्हा तू ऐकले नाहीस. आता क्षत्रियासारखा वाग. शोक करू नकोस” ह्या शब्दांत हिणवण्याचा प्रयत्न दिसत नाही. जे आपण भोगतो, ते आपल्या कर्माचे फळ असते. तेव्हा आता ते धीराने भोगावे, असाच त्याचा सूर होता. विदुर स्वतःला काही मिळाले नाही, म्हणून कधी दुःख करताना दिसत नाही. तसा विचार केला, तर महाभारतातल्या इतर व्यक्तीच्या मानाने त्याचे आयुष्य सुखाचेच गेले. त्याचे लग्न झाले । हात. तो स्वतःच्या घरी मनन, चिंतन, पूजन करीत राहिला होता. पाला मुलेबाळे झाली होती. ज्ञानी म्हणून त्याचा लौकिक होता. या तरीही त्याचे सर्व आयुष्य एक प्रकारे उदास व विषण्ण वाटते. भारतातील प्रत्येक व्यक्ती-पुरुष असो. स्त्री असो, उच्च असो, "१ असो, कोठच्या-ना-कोठच्या तरी उलाढालीत गुंतलेली आढळते. परराष्ट्र आणि पांड, गांधारी आणि कंती, दुर्योधन व पांडव, ६, सुभद्रा, उत्तर-उत्तरा व त्यांचे मुलगे आणि श्रीकृष्ण व इतर "पच ही मंडळी फार खळबळीचे व उत्कट असे जीवन जगत । आणि जी होती. त्यात चढ़ होते, उतार होते, प्रेम होते, ९ शांती होती, ती मरणानंतरही किंवा आयुष्याच्या शेवटी ।"*"बुजून मोठ्या प्रयासाने जीवनाचे आघात सहन करून दमल्यानंतर मिळवलेली. ही शांती खरी शांती वाटत नाही. त्यातही * प्रकारचा अट्टाहास वाटतो. धृतराष्ट्र, गांधारी आणि कुंती चा वनवास किंवा पांडव आणि द्रौपदी यांचे महाप्रस्थान है। पायक किंवा शांतिकारकही वाटत नाही. जी गोष्ट या किट असलेल्या सूतांची. नुसती लढाईची "चाची, तीच त्यांना निकट असलेल्या सूताची. बातमी सांगणारा संजयसुद्धा भोवताली चाललेल्या झगड्यात अलिप्त राहू शकला नाही, हे वारंवार दिसते. द्रोण, अश्वत्थामा ह्यांच्यासारखीही माणसे मनाच्या व शरीराच्या आत्यंतिक दुःखदायी ह्यांचा शालिटा ६६ / युगान्त व्यापारांपासून बचावली नाहीत. ह्या सर्वांशी विरोधाने विदुराचे आयुष्य एक प्रकारे उठून दिसते; एक प्रकारे अजिबात विसरले जाते. तो दासीपुत्र म्हणून जन्माला आला व राज्याला मुकला. अगदी लहान वयातच त्याने आपले वैफल्य गिळून आयुष्याचा एक विशेष मार्ग आखला की काय, असे वाटते. महाभारतामध्ये एरवी सगळ्यांच्या पोटातील विचारांना वाचा फोडलेली आहे, पण विदुराच्या बाबतीत मात्र महाभारत काहीच सांगत नाही. का तो खरोखरच विदुर आणि ज्ञानी होता? का प्रत्यक्ष यमधर्माचा अवतार होता, म्हणून आयुष्याची खळबळ त्याला शिवलीच नाही? तो सर्वस्वी उदासीन होता, असेही म्हणता येत नाही. तो पांडवाचा कैवारी होता. क्रौर्याचा व अन्यायाचा त्याला तिटकारा होता. पण त्याने आपले स्थान सोडले नाही. लढाईच्या दिवशी दोन्ही सैन्य एकमेकांसमोर उभी असताना युयुत्सू उघडपणे जाऊन पाडवाना मिळाला. पांडवांना न्याय देण्याबद्दल धृतराष्ट्राशी सारखी कटक करूनही विदुराने धृतराष्ट्राला सोडले नाही. धृतराष्ट्राची निर्भत्सनाही त्याने केली व धृतराष्ट्रावर प्रसंग ओढवला, तेव्हा त्याचे सांत्वनही त्यानेच केले. | धृतराष्ट्र आणि पांडू यांचे जसे लहानपणी भीष्माने पालनपोषण केले तसेच विदुराचेही केले. विदुर हा मोठेपणी विदुरत्व पावला होता. सभांमध्ये, विशेषतः द्रौपदीहरणाच्या १ कृष्णशिष्टाईच्यावेळी विद्राची व त्याचप्रमाणे भीष्माचीही भाज" दिली आहेत. पण त्या दोघांचे एकमेकांशी संभाषण किंवा विचारविनिमय झालेला दिसत नाही. संभाषणाचा जो एक प्रत' आदिपर्वाच्या १०३ या अध्यायात दिला आहे, तो उघडप्रक्षिप्त वाटतो. तो भाग असा : भीष्म विदराला म्हणतो आहे, सुबलाची मुलगी (गांधारी), मद्राची राजकन्या (माद्री) व यादव (कुती) अशा मुली आपल्याकडे सुना म्हणन आणाव्या, असे वाटते आहे. विदुरा, तुझे म्हणणे काय आहे?" विदुर म्हण" युगान्ते / ६७ आहे, “आपणच आमचे आई-वडील सर्व काही आहात; जे रुचेल ते करावे. “ह्यापुढे गांधारी, कुंती व माद्री ह्यांबद्दलची हकीकत निरनिराळी आली आहे. म्हणजे हे पहिले आठ श्लोक सर्वस्वी निरर्थक आहेत. ह्या वेळी विदुराच्या दोघा थोरल्या भावांच्या लग्नाचा विचार चालला होता. विदुराचे लग्न व्हावयाचे होते. विजण वीस वर्षांच्या आतलेच असणार. विदुर सगळ्यांत धाकटा. अशावेळी भीष्म विदुराचा सल्ला विचारणे शक्यच नाही. भीष्माने जापल्या थोरल्या दोघा पुतण्यांचे लग्न झाल्यावर देवक नावाच्या जाची दासीपुत्री आणून तिचे विदुराशी लग्न लावले व त्याला अगला मुले झाली, असे दोन-तीन श्लोक आहेत. त्यांनतर परत विदुराच्या बायका-मुलांचा महाभारतात कुठे उल्लेख नाही. '९भारतात घडलेल्या मानसिक व शारीरिक तुंबळ स्पर्धेपासून विदुराने स्वतःला अलिप्त ठेवले, एवढेच नव्हे, तर आपल्या लाही अलिप्त ठेवले असे दिसते. तरीही विदुर खोलपणे कुठे गविला गेला होता की काय, अशी मनाला शंका येतच. | विदुर पांडवांचा कैवारी असे म्हटले, पण सर्व पांडवांशी त्याचे संबध सारखे नव्हते, त्याचा आणि धर्माचा अगदी निकटचा संबंध (ता. वारणावताला जाताना त्याने पुढील संकटाची सूचना धर्माला " होती. कुंतीने धर्माला विचारले, “विदुर तुजजवळ काय ला, ते आम्हांला सांगतोस का?" तेव्हा विदुराने काय सूचना पा, ते धर्माने सर्वांना सांगितले. कौरवांच्या राजसभेतून तो आला, म्हणजे दरवेळी त्याचे बोलणे धर्माशी होई. कृष्ण आणि अर्जुन, कर्ण आणि दुर्योधन ह्यांच्या मैत्रीप्रमाणे उघडउघड जगाला लि अशी मैत्री, असा हा संबंध नव्हता. बरोबरीच्या मैत्रीचे ते हत. धर्मराज म्हणतो त्याप्रमाणे विदुराने बापाच्या नात्याने "प रक्षण केले, पण इतर पांडवांपेक्षा धर्मच त्याला जास्त " होता. धर्मात आणि विद्रात काही विलक्षण साम्य आहे. पुर नीतिज्ञ, धर्मज्ञ म्हणून ‘विदुर' ह्या नावाने प्रसिद्ध, तर धर्म हा TT जव ol. ६८ / युग्रान्त त्याच्या स्वतःच्या पिढीत विद्वान, विचारशील व धर्मज्ञ म्हणून प्रसिद्ध. त्याच्या शहाणपणाची परीक्षा अरण्यपर्वात यक्षप्रश्नाच्या वेळी झाली. परत महाप्रस्थानपर्वात झाली. पांडूचा, म्हणजे राज्याभिषेक झालेल्या राजाचा तो थोरला मुलगा. वंशपरंपरागत राज्य त्याला मिळावयाचे. पण त्यातही भानगडी व कटकटी निर्माण झाल्या, लहानपणीच शत्रूच्या घरी काही न बोलता दीनपणे त्याला रहावे लागले. आपण राज्याचे अधिकारी, ही गोष्ट क्षणमात्र विसरता येण्यासारखी नव्हती. किंबहुना, त्याच्या धाकट्या भावाने व आई" त्याला ही गोष्ट क्षणभरही विसरू दिली नसती, भीम, अर्जुन ह्यांच्यासारखा धर्म लढाऊ वृत्तीचा नव्हता. ब्राह्मण मंडळी जमवावा; त्यांच्याकडून यज्ञ करवावे, त्यांना दक्षिणा द्याव्या, लोकांचा दुवा घ्यावा, धार्मिक गोष्टींबद्दल ऊहापोह करावा, जुन्या राजांची चार ऐकावी, मजेत सोंगट्या खेळाव्या, हा त्याचा स्वभाव. वाट्याला आयुष्य आले, ते मात्र धकाधकीचे. जे काही मिळाले, तेही इतरा पौरुषामुळे. अतिसुंदर बायको व द्रुपदासारखे बलाढ्य श्वशुर . मिळाले, ते अर्जुनामुळे; दोन्ही वेळच्या वनवासामध्ये संरक्षण झाले ते भीमाच्या बळाने; इंद्रप्रस्थाचे राज्य व मयसभेसारखी अप्रतिम. मिळाली, ती कृष्णार्जुनांच्यामुळे; शेवटचे युद्ध जिंकले, तेही भान पराक्रम व कृष्णाची बुद्धी ह्यांच्या जोरावर ! हे होत असताना, युद्धात एक-दोनदा भावांपुढे त्रागा करण्याचा प्रसंग उद्भवला. " शेवटी हाती आले त्याची किंमतही इतकी जबर द्यावी लागली के तोंड विजयाने उजळायच्यावेएजी विषादाच्या राखेने मात्र । भरल्यासारखे वाटत होते. धर्माचे आयुष्यही पहिल्यापासून विषादाने भरलेले. ह्या बाबतीत तो विदराच्या जवळचा वाटता. मिळायची पात्रता असतानाही मिळाले नाही, म्हणून विदुराचा विषण्णता; व अधिकारप्राप्य गोष्टी दुष्प्राप्य होऊन मिळाल्या जबर किंमत देऊन, म्हणून धर्माची विफलता ! विदुराच्या व महाभारतात तोंड फोडलेले नाही. पण धर्माची विफलता वळा प्रतिम सभा वांचा ल्यापासून शेवटपर्यंत मिळाल्या, त्याही दुराच्या विफलतेला युगान्ते / ६९ त्याच्या तोंडून वदवली गेली आहे. धर्म एवढा विवेकी, पण शेवटच्या क्षणी द्रौपदी खाली पडून मेली, तेव्हा तिचे प्रेम अर्जुनावर जास्त होते, ह्या दीनवाण्या शब्दांनी त्याने आपले मुख्य शल्य प्रकट केलेच. एकदा असे वाटते की, चूत खेळायला बोलावले असताना आपले राज्य, आपली भावंडे, आपली बायकोसुद्धा जणू उन्मादात पणाला वण्यात धर्माने परत एकदा आपली मनोव्यथाच प्रकट केली. जे स्वत:च्या श्रमाने मिळाले नाही. ते असे उधळण्यात धर्माने मोठा पुरुषार्थ केला का? की ते मला तुच्छ आहे, हे दाखवून दिले ? धर्म "ची वडील माणसांचा मान ठेवीत असे, पण विदराबद्दल त्याला एक आतला जिव्हाळा होता असे वाटते. हे सर्व लक्षात घेतले म्हणजे विद्राचे आणि धर्माचे पिता " नात नव्हते ना, अशी शंका मनात डोकावते. ह्या शंकेला ' असे महाभारतात पुष्कळच आहे. महाभारतात कोणाचेही कसलेच गौप्य लपवलेले नाही. कुंतीला कुवारपणी झालेला मुलगासुद्धा त्यात आला आहे. मग कुंतीला विदुरापासून आला ३ नीला विदरापासन धर्म झाला, ही गोष्ट का लपवून ठेवली असावी? कदाचित ही गा सावी. सर्व कुंतीपूत्र हे निरनिराळ्या देवातांपासून झालेले दाखवले हत. पांडू जिवंत असताना ही सर्व मुले झाली असल्यामुळे व । ." जपली स्वतःची असे मान्य केल्यामळे बीजक्षेत्रन्यायामूळ "चीच होतात. त्यांत एखादे मल विदरापासून झाले असत, याला कुठलाही कमीपणा आला असता असे वाटत नाही. एक 'ात येते. धृतराष्ट्राचा मुलगा हा क्षत्रिय राजकन्येपासून झालेला होता व स्वतः धृतराष्ट्रही एका राजघराण्यात ल राजपुत्र होता. ह्याउलट कंती जरी राजकन्या असली, तरी र हा सूत होता. सतापासन झालेला मुलगा म्हणून वडील धमीचा हक्क दुर्योधनापुढे कमी ठरला असता का असा " ता. त्याला काही महाभारतात उत्तर नाही. आदिपर्वात , कोणातरी देवतेला बोलावून पुत्र उत्पन्न करायचा असा पांडूने ती आपली स्वतःची असे मान्य शंका मनात वडील राजपुत्र हो विदुर हा सूत हा असूनही धर्माचा हक्क दुर्योधना एक प्रश्न उरतो. त्याला ज्या वेळेला, की ७० / युगान्तं बेत ठरतो, त्या वेळेला नेमकी यमधर्माचीच आठवण व्हावी, हे। मोठे चमत्कारिक वाटते. ह्या पहिल्या मुलाचे नाव ‘युधिष्ठिर'. त्याचे ‘धर्म' नाव पडले त्याला कारणे पुष्कळ आहेत. यमधर्माचा मुलगा म्हणून त्याचे नाव ‘धर्मज', अतिशय धार्मिक वृत्तीचा, म्हणूनही त्याचे नाव 'धर्म', ह्याखेरीज विदुराचा असल्यामुळेही त्याला 'धर्म' नाव पडण्याचा चांगला संभव होता. विदुर म्हणजे शापित यमधर्मच होता. (अणिमांडव्य ऋषीची गोष्ट पहा.) विदुर हा कुंतीचा धाकटा दार, या नात्याने नियोगाला सर्वस्वी योग्य असा होता. धर्माच्या । आज्ञेप्रमाणे झालेले मूल म्हणूनही युधिष्ठिराला 'धर्म' नाव पडण्या संभव होता. ह्यावरून धर्म विदुराचा मुलगा असावा, असे वाट दुस-याही ठिकाणी दोन प्रसंग असे आहेत की, त्याने या तर्काला पुष्टी येते. धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आणि विदुर ह्या अरण्यवास स्वीकारला. धर्म व इतर पांडव त्यांना भेटायला वनामध्ये जात असत. अशा एका वेळी विदर दिसला नाही, म्ह धर्माने त्याची चौकशी केली. धृतराष्ट्राने सांगितले, “विदुर तप करतो आहे. तो काही खात-पित नाही. कधीकधी अर इकडे-तिकडे भटकताना तो लोकांना दिसतो. धृतराष्ट्र हो । असतानाच अस्थिपंजर मात्र उरलेला. सर्व अंग धुळीने माख उघडा-नागडा असा विदुर लांबून जातो आहे, असे लोक में ऐकून धर्म “विदुरा, थांब. अरे मी तुझा आवडता युधिष्ठिर ओरडत-ओरडत त्याच्यामागन धावला. असे एका-पाठ असताना एके ठिकाणी अगदी दाट अरण्यात एकांत स्थ एका झाडाला टेकून उभा राहिला. “मी युधिष्ठिर," असे. परत एकदा धर्माने आपली ओळख दिली. तेव्हा विदुर हलविता, आपली दृष्टी राजाच्या दृष्टीत मिसळून त्या । गावागावात योगबलाने शिरला. आपले प्राण, इंद्रिये, तेज स टानी ति केला. । लोक म्हणाले. हे डता युधिष्ठिर,' असे का-पाठोपाठ धावत तेव्हा विदुर पापणी न विदुराने राजाला दिले. , तेज सर्व काही जन्मार | युगान्त / ७१ मरणसमयीचे हे वर्तनही पिता-पुत्रांना योग्य असेच आहे. एका उपनिषदात मरायला टेकलेल्या पुरुषाने काय करावे, याचे वर्णन आहे. आपण जमिनीवर निजावे, पुत्राला आपल्या अंगावर घ्यावे; “मी माझी इंद्रिये तुला देतो," असे पित्याने म्हणावे. ‘घेतो, असे पुत्राने म्हणावे. ह्याप्रमाणे शक्ती, ऐश्वर्य, बुद्धी सर्व काही । पित्याने पुत्राला द्यावे व पुत्राने घ्यावे, असा एक विधी सांगितला "९: महाभारतातील विदुर व धर्म यांच्या शेवटच्या भेटीत हीच क्रिया थोडक्यात वर्णिली आहे. पुढे दोन अध्यायांनंतर व्यास । सगळ्यांना भेटायला आल्यावर तो विद्राबद्दल असे सांगतो, "पूवा चित्रवीर्याच्या दासीच्या ठायी माझ्यामुळे साक्षात धर्म योगबलाने गन्माला आला आणि त्याने योगबलाने कुरुराज युधिष्ठिराला जन्म पला. जो धर्म, तोच विदर जो विदर, तोच पांडव! आणि । तराष्ट्रा, ज्याप्रमाणे तझा तो भाऊ तझी चाकरी करीत होता, । उचाष्ट्र धर्म तुझी करीत आहे. म्हणजे कंतीने आपल्या पासून धर्मराजाला उत्पन्न केले, ही गोष्ट सर्व युद्ध गुप्त ठेवून त्याचा महाभारतात अशा ठिकाणी उच्चार । आहे की, शेवटी विद्राचे व धर्माचे ऐक्य हे पिता-पुत्राचे य होते, की दोघेही साक्षात यमधर्माचे मुलगे म्हणून होत, हा तचि. कुंतीला फक्त एकच मुलगा विदुरापासून झाला, इतर आता विचार केला, तर नियोगाने एखाद्या पुरुषाशी सग तर तो फक्त एकदाच पुत्रप्राप्तीकरता करावा, अशी भावना त्यामुळे विदुराचा व कंतीचा संयोग परत झाला नाही व ति पुरुषांना बोलवावे लागले असे वाटते. एवढे मात्र खरे की, च्या क्षणापर्यंत विद्राच्या आणि धर्माच्या नात्यांचा व विषयी वाटणाच्या जिव्हाळ्याचा इतर बाबतीत अतिशय असणा-या महाभारतात कोठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. पुराचे व धर्माचे पिता-पुत्रांचे नाते असण्याचा , तर सबंध महाभारताच्या गोष्टीला एक निराळेच वळण धाक संपेपर्यंत गुप्त ठेवून केलेला आहे की, शे संदेह उरतोच. कुंतीला का नाही? असा विचार के केला, तर तो फक्त " भावना दुस-या पुरुषांना बालव ह्या शेवटच्या क्षणापर्य एकमेकांविषयी वाट स्पष्टवक्ते असणा-या मानले, तर सबंध -पुत्रांचे नाते असण्याची शक्यता आहे असे ७२ / युगान्त लागते, अगदी निराळाच अर्थ प्राप्त होतो. धर्म हा विदुराचा औरस व पांडूचा क्षेत्रज मुलगा असेल, तर भारतीय युद्ध हे फक्त दोघा । भावांच्या मुलांचे युद्ध न राहता तिन्ही भावांच्या मुलांतील युद्ध होत. पण तिहेरी लढाई होत नाही, याचे कारण एकजण दोघांचा मुलगा म्हणून! आपल्या क्षेत्रज मुलांचे बाप कोण, हे कोणासही कळू नये, म्हणून पांडू लांब हिमालयात गेला. त्याच्या मुलांचे बाप कोण, है । कोणाला कळले नाही. व्यासाप्रमाणे पितृत्व कधी उघड झाले नाही. विदुर मुलासाठी म्हणून कसल्याही कारस्थानात पडला नाही. शेवटपर्यंत तो उदासीन व अलिप्तच राहिला. मुलगा राजा झाल्यावरही राजाचा बाप म्हणून धृतराष्ट्राप्रमाणे त्याला मिरवत' आले नाही. विदुराची खिन्नता धर्माच्याही वाट्याला आली. ज हक्काचे, ते सर्व मिळाले. पण इतक्या हानीने की सर्व मिळूनही शेवटपर्यंत नुसता उदासीनच नव्हे, तर अकृतार्थही राहिला. ऑक्टोबर, १९६५ युगान्ते / ७३ पाच द्रौपदी द्रौपदी आणि सीता भारतातील दोन महाकाव्यांच्या नायिका. पण केवळ दोन आदिग्रंथांच्या नायिका ह्याच्याखेरीज इतरही साम्य ३१ जाहे. दोघीही एका प्रकारे भूमिकन्याच. एक यज्ञासाठी भूमी "रताना सापडली. तर दुसरी प्रत्यक्ष यज्ञकुंडातुन निपजली. दोघींचेही लग्न पण लावन झालेलेएकीचा वनवास चौदा वर्षे, तर चा तेरा वर्षे. ह्या ना त्या कारणांमुळे दोघींचे आयुष्य विफल १०. पण ही साम्ये धरूनसुद्धा जितका जास्त विचार करावा. का भिन्नताच अधिक प्रत्ययाला येते. ह्या भिन्नतेचे एक कारण म्हणजे ज्या ग्रंथांच्या त्या नायिका आहेत, त्या ग्रंथांच्या स्वरूपातील जमीन-अस्मानाचा फरक. आजकालच्या काळात विशेषतः इंग्रजी वाङ्मयातील मूल्यांना अनुसरून ह्या दोन्ही ग्रंथांना महाकाव्ये म्हणायचा प्रघात पडला आहे. आपल्या परंपरेप्रमाणे महाभारत हे काव्य नसून एक इतिहास आहे. ह्या लेखात फुल्यांपर्यंतचा भाग आहे, तो महाभारताच्या संशोधित आवृत्तीवर आधारलेला आहे. त्यानंतरची ‘नरोटी' माझी. ७४ / युगान्त झालेल्या गोष्टींची नोंद इतिहास करतो. घडेल ते सांगायच्या अनुषंगाने महाभारतात राजधान्या, अरण्ये, नद्या यांचीही वर्णने येतात. पण ती तितक्यापुरतीच. ज्या प्रमाणावर एकंदर गोष्ट रंगवलेली आहे, ते प्रमाणही स्थल, काल आणि व्यक्ती ह्या सर्वांच्याच बाबतीत खूप मोठे आहे. इतिहास सांगण्याच्या ओघात शूर आणि भ्याड, दुष्ट आणि सज्जन, उतावळे आणि संथ, सुंदर आणि कुरूप अशा कितीतरी स्त्री-पुरुषांची चित्रे त्यात आली आहेत. ह्यांपैकी कोणतेही सर्वस्वी एकाच रंगात रंगवलेले नाही. सर्व सद्गुण एका बाजूला व सर्व दुर्गुण एका बाजूला, असे चित्रण जवळजवळ नाहीच. लोकांसमोर काहीतरी आदर्श ठेवायचा, ह्याही बुद्धीने ते लिहिले गेले नाही. ह्याउलट रामायण हे एका आदर्श पुरुषाचे चरित्रगायन आहे. जे जे काय म्हणून जगात चांगले असेल, त्यांचा पुतळाच असा एक पुरुष श्रीरामचंद्र होता, व त्याचे चरित्र जगाला कळावे, म्हणून वाल्मीकीने हे काव्य लिहिले. जसा राम हा पुरुषांचा आदर्श, तशी सीता ही स्त्रियांचा आदर्श. सगळे रामायण मुळी आदर्शीनीच भरलेले आहे. आदर्श भाऊ, आदर्श सेवक, आदर्श प्रजाजन आणि आदर्श खलपुरुषसुद्धा. महाभारतात असामान्य व्यक्तीचे चित्रण नाही असे नाही. असामान्य व्यक्तीचे चित्रण असूनसुद्धा त्या व्यक्तीच्या सामान्यत्वाचा कधी विसर पडत नाही. रामायण ही केवळ दोन, नव्हे, एकाच व्यक्तीची कथा मुख्यत्वेकरून आहे. बाकीच्या ज्या काही व्यक्ती आलेल्या आहेत, त्या ह्या व्यक्तीला पार्श्वभूमी म्हणून, उठाव मिळावा म्हणून. रामाशेजारी दुसरी व्यक्ती सीता. सीतेला माहेर होते, सासर होते. तिचे माहेर नावापुरतेच माहेर. सासरच्या व्यक्तींशी संबंध थोडे जास्त दाखविले आहेत, पण त्यांतही सासरच्या व्यक्तींना पुरेसा उठाव मिळालेला नाही. सीता वनवासाला गेली; सीतेला गर्भारपणात रामाने टाकून दिली; सीतेला पृथ्वीने गिळली; हे सर्व सीतेला होत असता तिच्या माहेरची नाववार्तासुद्धा ऐकू येत नाही. जणू काही सीता म्हणजे अनाथाश्रमातून आणलेली मुलगी. युगान्ते /७५ जनकाच्या मोठेपणाचे वर्णन आहे, पण प्रत्यक्षात रामाला किंवा सीतेला त्याचा उपयोग झाला नाही. अगदी ह्याउलट द्रौपदीची कथा. द्रुपदाला शूर मुलगा हवा होता, म्हणून त्याने यज्ञ केला व त्या यज्ञातून त्याला एक मुलगा व मुलगी अशी जाणती मुले मिळाली. त्यांतील मुलगा धृष्टद्युम्न व मुलगी द्रौपदी. ती माहेरची किती लाडकी होती, ते नावावरूनही समजते. सीतेला स्वतःचे नाव ‘सीता', जनककुळाने स्वीकारली, म्हणून ‘जानकी', विदेहाची राजकन्या म्हणून ‘वैदेही', द्रौपदी वर्णाने सावळी, पण ज्या यज्ञकुंडातून निघाली, त्यातील ज्वालेसारखी तेजस्वी. तिचे स्वतःचे नाव ‘कृष्णा', द्रुपदकुळातली, म्हणून ‘द्रौपदी' पांचालांची राजकन्या, म्हणून ‘पांचाली' यज्ञसेन द्रुपदाची मुलगी, म्हणून याज्ञसेनी' सीतेच्या बापाचे तर नावच माहीत नाही. द्रौपदी आणि द्रौपदीचा भाऊ मोठेपणी यज्ञातून आली, त्यांना आपल्याबद्दल काहीच वाटावयाचे नाही, अशा भीतीने द्रुपदाची राणी पृषती* हिने अग्निदेवाची प्रार्थना केली की, 'देवा, ह्या मुलांना आपल्या खच्या जन्माचा विसर पडून मीच त्यांची आई आहे, असे वाटावे.' म्हणून द्रौपदीला ‘पार्षती' । असेही आईवरून आणखी एक नाव आहे. द्रुपदाला शूर मुलगा हवा होता, त्याप्रमाणे मुलीच्या पणाच्या सौद्यात कुशल धनुर्धर जावई हवा होता. कृष्णेच्या माहेरामुळे पांडवांना प्रतिष्ठा मिळाली, दुर्योधनाशी लढावयाला सेना मिळाली व धृष्टद्युम्नासारखा सेनापतीही मिळाला. | महाभारतकथेत एका मोठ्या थोरल्या कुटुंबाचे तीन-तीन पिढ्यांचे नातेवाईक आले आहेत. बळेच आंधळेपण स्वीकारलेल्या गांधारीचा भाऊ जे धृतराष्ट्राला मिळाले नाही, ते दुर्योधनासाठी मिळवायला पाहत होता. मुलांच्या लहानपणी त्यांच्यावर जागता पहारा ठेवाणारी कुंती, तिच्या माहेरची माणसे; अर्जुनाची सून उत्तरा

  • यज्ञसेन द्रुपदाच्या आजोबांचे (की पणजोबांचे?) नाव ‘पृषत' असे होते. म्हणून सर्व घराणे ‘पार्षत', म्हणजे द्रुपदाची बायको त्यांच्याच घराण्यातली होती. दशरथाची कौसल्याही अशीच त्याच्या घराण्यातील होती. किंवा

Tशी ७६ / युगान्तं व तिच्या माहेरची माणसे; आज्याच्या पिढीतली माणसे, भीष्म, शंतनू ही सर्व येऊन गेली आहेत. सख्खे-सावत्र, लहान-मोठे, जावाजावा, भांवडे, चुलते-पुतणे-सर्व कौटुंबिक नाती व यांतील गुंतागुंतीचे संबंध, सर्व काही महाभारतात आहे. ह्यामुळे द्रौपदीच चित्र अधिक भरीव व अनेकांगी झाले आहे. कौटुंबिक गुंतागुतीच्या मागे त्या वेळची सर्व राजकीय गुंतागुंतही उभी केलेली आहे. यादव कौरव, द्रुपद, विराट, मगधाचा जरासंध, शल्य, शाल्व ह्या व ३ अनेक राजघराण्यांचे एकमेकांशी आलेले संबंध व त्यांमुळे कौटुंबिक व वैयक्तिक संघर्षाला चढलेली धार असे हे चित्र आहे. महाभारतातील लढाई हा कौटुंबिक व राजकीय सत्ता-स्पर्धेचा परिपाक आहे. ह्याच्या उलट रामायणामध्ये जनकाचा काय, कि केकयांचा काय, नुसता उल्लेख आलेला आहे. आणि ज्या रावण लढाई झाली, तो रावण तर रामाच्या जगाच्या बाहेरचाच म्हणावयाला हरकत नाही. अगदी आधुनिक प्रणयकथेप्रमाणे दो" व्यक्तींचे व त्यांच्या अंतर्मनांचे चित्रण; ज्यामुळे त्या व्यक्तीचा अंतर्मने घडली, त्या कौटुंबिक व सामाजिक शक्तींचे दर्शन जब जवळ नाहीच. द्रौपदीच्या लग्नाच्या दिवसापर्यंत पांडव बापुड़वा Tों व अनाथ होते. एका दुष्ट कारस्थानातून जे जिवानिशी कसेबस पडले होते. आपण जिवंत आहोत, हा सुगावाही शत्रुना लागू "" म्हणून लपत-छपत आज ह्या गावी, तर उद्या त्या गावी अस le" होते. द्रौपदी-स्वयंवराला ते आले, तेही ब्राह्मणांच्या वेषाने, आपण कोण हे इतरांना कळ न देण्याची खबरदारी घेऊन. द्रुपदाच्या राज्यामध्ये त्यांना द्रौपदीच मिळाली असे नव्हे, तर पराक्रमा, वैभवशाली मित्र, पाठीराखे मिळाले. बायकोचे माहेर द्रुपद व माहेर यादव यांच्या संयुक्त पाठबळाने त्यांना प्रकट होऊन बेधडकपणे हस्तिनापुराच्या राज्याचा वाटा मागता आला. द्रा लग्न केल्यामुळे पांडवांना नुसती सुंदर बायकोच मिळाली असे न तर प्रतिष्ठा मिळाली व राज्य मिळाले. पण द्रुपद व आईचे युगान्ते / ७७ रामायणकथेतही पण जिंकणारा राजपुत्र ब्राह्मणांच्यामध्ये बसलेला दाखवला आहे; पण तो एक योगायोग होता, इतकेच. हा राजकुमार दशरथाचा मुलगा राम, हे सर्व सभेला माहीत होते. या लग्नाने प्रतिष्ठा मिळाली जानकीला. रामाला एक सुंदर व त्याच्यावर प्राणांपलीकडे प्रेम करणारी सहचरी मिळाली, यापलीकडे काही नाही. ज्या दृष्टीने रामायण लिहिले आहे, त्या दृष्टीने रामाला दुस-या कशाची गरजही नव्हती. द्रौपदी पांडवांची झाली. तिच्या माहेरी राहूनच पांडवांनी राज्याच्या भागाची वाटणी मागितली पांडवांचे पारडे इतके जड झाले ९ोत की, धृतराष्ट्राला ही मागणी डावलता येईना. इंद्रप्रस्थाला धर्माबरोबर द्रौपदीलाही अभिषेक झाला व ते राज्य द्रौपदीमुळे मिळाले, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. द्रौपदी पांडवांची प्रतिष्ठा होती. त्यांच्या एकत्चाची, अभेद्यतेची चालती-बोलती खूण होती. पाडव शूर होते, पण एकाला द्यूताचे व्यसन, एक आडदांड, * लढाऊ पण राज्यावर मन नसलेला, धाकटे दोघे जुळे भाऊ, | ऊ करतील त्याला साथ देणारे असे होते. पांडवांनी । काही राजकारण केले नाही. त्यांचे राजकारण श्रीकृष्णाने त्राचा जपणूक दोन बायांनी केली. पांडू मेला, माद्री सती । ९ लहान लहान पाच मुले घेऊन कुंती हस्तिनापुराला आली. दिवसापासून त्यांचे लग्न झाले त्या दिवसापर्यंत कुंतीने दवस मुलांवर पहारा केला. पांडवांना गंगेच्या काठी लांबच्या पाठविले, तेव्हा कुंतीला राजधानीत राहता आले असते पण "खर गेली. लाक्षागृहातून सुटल्यावर त्यांच्याबरोबर शहिली. पांडवांचे आईवरचे प्रेम हेही एक कारण थइल, पण तिचे जागृत मातृत्व हेच कारण ह्य होते. द्रौपदी पहिल्याने सासकडे आली, तेव्हाचा प्रसंग विचार एक वडील ५ स्वतंत्रपणे काही राजकारण केले व त्यांची जपणूक गेली व ही लहान लहान गावाला पाठविले, तेव्हा ती त्यांच्याबरोबर गेले भाईवरचे प्रेम हेही एक कारण ह्या घटनेला देता जागृत मातृत्व हेच कारण ह्याच्या पाठीमागे मुख्यत्वे त