युगान्त/पिता-पुत्र

विकिस्रोत कडून
< युगान्त(चार - पिता-पुत्र पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

युगान्ते / ३९ येथे पहिल्या ओळीतील ‘ताम्' व दुस-या ओळीतील | ‘वीर्यवान्' ही पदे पादपूरणार्थ मानावी. अर्थ :- त्या शूर सुहृदाने (शूरसेनाने) आपल्या अपत्याच्या | (जन्माच्या) अगोदरच पहिले (अपत्य देण्याचे) वचन देऊन, प्रथम जन्मलेली म्हणून ती मुलगी ब्राह्मणांचा अनुग्रह इच्छिणारा अपत्यहीन | असा (आपला) आतेभाऊ जो थोर सखा कुंतिभोज त्याला देऊन टाकली.) | कुंतीच्या जन्माआधीच तिचे भविष्य ठरून गेले होते. तिच्या | आधी जर मुलगा झाला असता, तरच ते चुकले असते. माझे मूल | तुला देईन, अशी शपथ घेतलेली. पहिला मुलगा असता तर | शूरसेनाने तो खासच दिला नसता, कारण तो राज्याचा वारस झाला असता. पहिली मुलगीच झाली (कन्याम्), तेव्हा ती द्यायला काहीच प्रत्यवाय नव्हता. म्हणून ब्राह्मणांच्या अनुग्रहासाठी धडपडणाच्या कुतिभोजाला- आपल्या आतेभावाला- ती दिली. मुलींचे जे नाना | उपयोग, त्यांतीलच हा एक. लग्नाने तर ती परघरी जाईच, पण त्याच्या आधीही तिला एखाद्या मित्राला देणे, ब्राह्मणांच्या सेवेसाठी देणे ह्यात विशेष काहीच नव्हते. पुढेपुढे पुराणात दशरथाने । आपल्या मुलीला अशीच आपला मित्र रोमपाद याला दिली, असे वर्णन आहे. ह्या प्रसंगालाच उद्देशून कुंती पुढे (उद्योगपर्वात) म्हणते | की, “द्रव्य चोरा-पोरी द्यावे, तशी माझ्या बापाने मला दिली कुंतीचे नाव ‘पृथा'. बहुतेक आडव्या अंगाची, म्हणून हे नाव | असावे. कुंती-देशच्या भोजाची मुलगी म्हणून ‘कुंती' नाव पडले. भोजाने तिला घेतली, ती खाष्ट ऋषीची सेवा करण्यासाठी. तो ऋषी दुर्वास. पुराणे सांगतात की, तो अगदीच वाईट, अपुरे वस्त्र नेसत असे... कदाचित त्याच्या अंगाला घाणही येत असेल. ह्याखेरीज तो भयंकर कोपिष्ट म्हणून प्रसिद्ध होता. ह्या सुवासा (ऋग्वेदः १०.७१.४) क्षत्रियकन्येने वर्षभर त्याची सेवा(?) केली. एकदाही त्याला राग येऊ दिला नाही. त्याने जाताना प्रसन्न होऊन ४० / युगान्ते पुत्रपाप्त्यर्थ तिला मंत्र दिले. महाभारतात ह्या मंत्रांना व त्याच्या अनुष्ठानाला ‘अभिचार' (अभिचाराभिसंयुक्तम्) असे विशेषण आहे. वेदामध्ये अभिचारमंत्र कुणाचा नाश करायचा असल्यास, कुणाचा पाडाव करायचा असल्यास किंवा वशीकरण करायचे असल्यास उपयोजले आहेत. ज्या व्यक्तीवर प्रयोग करायचा, त्या व्यक्तीला काही क्रिया करणे भाग पडेल, असे करण्याची शक्ती । अभिचारमंत्रात आहे, अशी कल्पना होती. ह्या मंत्रांनी आवाहन केले, की कोणतेही देव कुंतीला वश होतील, असे हे मंत्र होते. पोरबुद्धीने कुंतीने सूर्याला बोलाविले. त्याने तिच्याशी संग केला व तिला ताबडतोब एक सुंदर मुलगा झाला. कुवारपणी मुलगा झाला, ह्या लाजेने कुंतीने त्याला जन्मतःच टाकून दिले. हाच मुलगा पुढे ‘कर्ण' म्हणून प्रख्यात झाला. महाभारतात अद्भुत गोष्टी पुष्कळ आहेत. काहींची मानवी पातळीवर संगती लावता येते, काहींची लावता येत नाही. कुंतीला सूर्यापासून मुलगा झाला व त्याला जन्मतःच कवच व कुंडले होती, ही महाभारतातल्या अद्भुत गोष्टींपैकी एक आहे. हिची काही । संगती लावता येईल का? कुंतीने ऋषीची सेवा केली. 'सेवा' म्हणजे काय? ह्या सेवेचेच दृश्य फल कर्ण होता का? तसे असेल, तर त्याचा सूर्याशी संबंध का लावला? त्याचप्रमाणे सहज (जन्मतःच शरीरावर असलेली) कवच-कुंडले म्हणजे काय? कुंतीने मुलाला टाकले, तेव्हा त्याच्याबरोबर द्रव्य ठेवले. तशीच कवच आणि कुड ठेवली की काय? कवच आणि कुंडले ही उच्च वर्णाची, विशेषतः क्षत्रियत्वाची निदर्शक होती का? टाकलेले मूल क्षत्रिय आहे, हे दाखवण्यासाठी कुंतीने कवच-कुंडले मुलाजवळ ठेवली का ? अस कितीतरी प्रश्न मनात येतात. मुलगा सूत अधिरथाला सापडला. द्रव्याबरोबर सापडला म्हणून अधिरथाने त्याचे नाव 'वसुषण ठेवले. नावही ‘सेन'... पदांतक म्हणून क्षत्रिय वळणाचे. त्या वाटते की, कवच-कुंडले पाहून असे ठेवले असावे. एवढे ख व 'वसुषेण' असे णाचे. त्यावरूनही वि. एवढे खरे की, युगान्त/४१ कर्णजन्म व कवच-कुंडले ह्यांची काही नैसर्गिक उपपत्ती लागत नाही. दुर्वास-ऋषींचा सूर्याशी काही संबंध पोहोचता, तरी अशी उपपत्ती लागली असती. पण महाभारतात तसे कुठे दिसत नाही. कुवारपणात झालेला हा मुलगा म्हणजे कुंतीने जन्मभर पोटात बाळगलेले एक दुःखच होते. एकदा टाकून दिल्यावर तिला तो जवळ करता येईना. मोठेपणी सर्व जन्मरहस्य सांगूनही तो आईचे हे कृत्य विसरू शकला नाही. आईला क्षमाही करू शकला नाही. ह्या मुलांच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कुंती त्याला जन्माला घालण्याच्या पापाची व त्याला टाकून देण्याच्या अन्यायाची भरपाई क्षणाक्षणाला करीत होती. एका बापाने दत्तक दिली, त्यातून हे दुःख निर्माण झाले. दुस-या बापाने लग्न लावले ते एका व्यंग असलेल्याशी. त्यातून उत्पन्न झालेली दुःखे, पहिल्या दुःखाच्या जोडीला जन्मभर तिच्या सोबतीला राहिली. पांडूला राज्याभिषेक झाला. म्हणजे कुंती हस्तिनापूरची महाराणी झाली होती. पण सबंध महाभारतात ह्या राणीपणाचा उल्लेख फक्त तिच्याच तोंडून अगदी शेवटी आला आहे. पांडू राजा झाला, त्याने दिग्विजय केला, आणलेला करभार, रत्ने, नाणे, सर्व धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन केले व तो हिमालयात गेला. त्याच्याबरोबर कुती-माद्रीही गेल्या. हिमालयात त्या वैभवात राहिल्या असतीलही. पण हस्तिनापूरचे राणीपद कोठे व अरण्यवास कोठे? कुरूंना शिकारीचा षोक होता. ते रानात जात असत. बायका राजधानीतच राहात. त्यामुळेच तर शकुंतला-दुष्यंताला व सत्यवती-शंतनूला अडकवू शकल्या. पांडू तरुण वयात का गेला? आपण जिवंत गतताना आपल्या राण्यांना दुस-याकडून मुले उत्पादन करण्याचा प्रकार त्याला राजधानीत व्हावयास नको होता म्हणून? रानात सगळीच मुले ‘देवदत्त' झाली. कदाचित राजधानीत ते साधले नसते ते. पांडूला रानात गेल्यावर शाप मिळाला. असे महाभारत ४२ / युग्रान्त म्हणते. क्षणभर ते खरे धरून चालले. तरी पांडू इतक्या तरुण वयात दोन्ही बायकांना घेऊन दिग्विजय झाल्याबरोबर रानात का गेला, हे कोडे राहतेच. पुत्रोत्पत्तीही ताबडतोब झाली असली । पाहिजे. कारण आपल्यापासून संतती होणे शक्य नाही, हे माहीत झाल्यावर पांडूने कुंतीला नियोगाने पुत्र उत्पन्न करण्यास सांगितले. आपल्याला कुवारपणीच एक मुलगा झालेला आहे, ही गोष्ट या वेळी कुंतीला सांगता आली असती. त्या वेळच्या रूढीप्रमाणे (बीजक्षेत्र-न्यायाने) तो मुलगा आपलाच, असे पांडूला अगदी कायदेशीररीत्या म्हणता आले असते. पण आपल्याला कुवारपणी झालेल्या मुलाचे पुढे काय झाले, तो जिवंत तरी आहे की नाही, हेही कुंतीला माहीत नव्हते. अशा परिस्थितीत कुवारपणची कथा तिने पांडूला सांगितली नाही, यात काहीच नवल नाही. धृतराष्ट्राचे लग्न झालेले होते व त्याच्या आधी मुलगा होण्याची आवश्यकता पांडूला वाटली असली पाहिजे. सर्व हुकणारच होते; पण गांधारीला आधी गर्भ राहूनही तिचा मुलगा कुंतीच्या मुलामागून जन्मला, असे महाभारत सांगते. कुंतीला एकामागून एक तीन मुले झाली. माद्री राजाला म्हणाली, “लोक मला वांझ म्हणतील. माझ्यात काहीही दोष नाही. तुम्ही थोरलीला विचारून मलाही एक मंत्र देववता का?" राजाने कुंतीची याचना केली व कुंतीने एक मंत्र दिला. माद्रीने अश्विनांना पाचारण केले व तिला जुळी मुले झाली. मुले, जरा मोठी झाल्यावर माद्रीने राजाला परत पुत्रप्राप्तीबद्दल विन केली. राजाने परत कुंतीजवळ याचना केली. कुंती रागाने जहोती. “मी वेडी, मला कळले नाही की जुळे होईल म्हणून एकदा तिला मंत्र दिला, तर ती काय करील कोण जाणे! " वरचष्मा व्हायचा सर्व प्रकारे. आता कुणालाच मुले नकोत. नकोत व मलाही नकोत. माद्रीने पहिल्या झटक्यात दोन मिळवली नसती, तर निती २ले म्हणून. आणखी कोण जाणे ! तिचाच * मुले नकोत. तिलाही नसती, तर कदाचित युगान्त / ४३ आणखीही पांडव जन्माला आले असते ! बिचारी माद्री ! सुरेख होती, तरुण होती. पण भीष्माने तिला पांडूची धाकटी पत्नी म्हणून विकत घेतली. राणीपद दूरच राहिले, पण थोरलीच्या मत्सराच्या ज्वाळेत ती जळत होती. एक दिवस न राहवून तिला एकांतात गाठून, ती ‘नको, नको,' म्हणत असता पांडूने तिच्याशी संग केला व तो ताबडतोब मेला ! माद्रीचे रडणे ऐकताच कुंती आली. 'एकटीच ये, मुलांना आणू नकोस', हे शब्द ऐकून मुलांना लांब राहण्यास सांगून, ‘माझा घात झाला!' असे ओरडतच कुंती धावत आली. राजा व त्याच्या शेजारी माद्री पाहून तिचा मत्सर उफाळला. “मी त्याला इतके दिवस संभाळले, पण तू कस ग जाणून-बुजून असे केलेस? त्याचे रक्षण करायचे सोडून तू एकात साधून त्याला भुलवलेस. धन्य आहेस बाल्हीकी ! माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीने धन्य आहेस ! संभोगाचा आनंद ज्या तोंडावर । आसडून जात आहे. असे नव-याचे तोंड तुला दिसले !” माद्री काय उत्तर देणार? “मी नको नको. म्हणत होते," हे ती कसेबसे । चालली. कुंतीने आणखी विष ओकले. “मी थोरली बायको आहे. मला जो मार्ग अनसरायचा त्यापासन परावृत्त करू नकोस. ही। पालले मी नवच्यामागून. ऊठ, त्याला सोड. ह्या मुलांचे रक्षण कर ह्या एका क्षणात अल्लड माद्री मोठी झाली. एका क्षणात पुढले वध आयुष्य तिला दिसले का? आतापर्यंतचे विफल आयुष्य आणखीच हीनदीन होणार, याची तिला जाणीव झाली. सुटकेचा वटचा एकमेव मार्ग तिने पत्करला. माद्रीने उत्तर केले, “मीच 7वच्यापाठीमागे जाते. माझ्यासाठीच त्याने जीव टाकला. माझेही नारथ पूर्ण झाले नाही. मोठी म्हणून अनुमती दे. तुझ्या मुलांशी " समभाव ठेवता येणार नाही. तेही पाप माझ्या हातून व्हायला की. कुंती, तूच माझ्या मुलांना पोटच्या पोरांप्रमाणे संभाळ. मी जाते.” माद्रीने राजाच्या चितेवर स्वतःला जाळून घेतले व कुंती ४४ / युगान्तं मुलांना व अर्धवट जळलेल्या दोन प्रेतांना घेऊन ऋषींबरोबर हस्तिनापूरला गेली. कोणाची कीव करायची? कोणाचा तिरस्कार करायचा? सवती-सवती असणे हे त्या वेळच्या बहुसंख्य स्त्रियांचे नशीब. त्या सवतीपणातच वडीलपणा मिळवण्याची केविलवाणी धडपड ! कौसल्या आणि कैकेयी, द्रौपदी व सुभद्रा, आणि नंतर एका सहस्त्रकामागून कालिदासाने रंगवलेली चित्रे... धारिणी, इरावती, मालविका. त्यामागून कित्येक शतकांनी शिवाजी महाराजांच्या राण्यांतील व त्यांच्या संततीमधील स्पर्धा ! समाजातील स्थान नवरा व मुलगा ह्यांवर अवलंबून. म्हणून नव-याची पहिली बायको व्हायचे, नाही तर आवडती बायको व्हायचे; मुलाला संपत्तीचा... राज्याचा... वाटा मिळवून द्यायचा, ही सारी धडपड. हे स्त्रियाच नशीब. “आपण एकमेकींना धीर देऊ या,' ही भावना कुठेच दिसत नाही' ‘माझ्याकडे कशाला येतोस? ती सात्वतांची लेक आणली आहेस ना, तिच्याकडे जा,' असे रागाने अर्जुनाला बोलून सुभद्रा पाया पडायला आली, तेव्हा तिला उठवून “बाई, तुझा नवरा नहन विजयी होवो," असे म्हणून तिला भेटणारी द्रौपदी सवतीविषयी उदार नव्हती... नवग्याच्या मोठेपणाला जपणारी होती. हा नवा संबंध फार फलदायी आहे, हे तिला माहीत होते, म्हणून तिने है। उदारपणा स्वीकारला. | कुंती फार कठीण होती. माद्रीविषयी तिला प्रेम वाटणे शक्य नव्हते. पण तिने तिला संतान होण्यास मदत केली. ह्यावरून दिस की, तिच्याजवळ न्यायबुद्धी होती. माद्रीला इतके कठीण बोलायला काही कारणही झाले होते. पांडू जिवंत राहता, तर आज-ना-उ हस्तिनापूरला जाऊन राज्य ताब्यात घेता आले असते, व मग । , व मग तिचा थोरला मुलगा आपोआपच राज्याचा वारस झाला असता. कुता राजाला सारा वेळ जपत होती, असे दिसते. ‘तुला सव मा९ असून एकांतात राजाला भेटलीसच का?' असा तिच्या ठप युगान्त / ४५ अर्थ होता. अर्थात ह्या सर्व प्रकरणात राजाला बिचारा (दीन) म्हणायचे व माद्रीला दोष लावायचा, हे न्यायबुद्धीला धरून नव्हते. कुंतीचा तोल गेला होता. माद्रीला मरणाशिवाय वाटच नव्हती. तिच्या स्वत:च्या दृष्टीने | नव्हती, पुढच्या कथेच्याही दृष्टीने नव्हती. हस्तिनापुरात सत्यवती, अबालिका अशा आजेसासू व सासू विधवा होत्या. त्यात ही आणखी. पुरुषांचा सहवास बाजूलाच. ते कधी तिला दिसलेही तत. त्या मानाने हिमालयातील आयुष्य बरे होते. स्वतःला जाळून घेण्याखेरीज तिला मार्ग नव्हता. आपल्याकडे कमीपणा घेऊन, पला मोठेपणा देऊन, अंबेसारखा तळतळाट न करता सुकुमार | माद्री मृत्यूच्या स्वाधीन झाली. | कुतीचे खडतर आयुष्य पुढे सुरू झाले. हस्तिनापुरात या दोन्ही बाजूंना उभे राहन नागरिक चर्चा करीत होते की, ९ मुले त्याचीच आहेत का? त्याची कुठली असायला? हो, "पाच बरे.” ही चर्चा ऐकुन कुंतीला काय वाटले असेल? बरोबर " व ऋषी होते. पांड-माद्रीची प्रेते होती. भीष्माने सर्वांचा मान ': राजाच्या वैभवानिशी पांडचे व माद्रीचे अंत्यसंस्कार केले. ""पूरच्या राजकुलात व सबंध नगरभर सुतक पाळले गेले. " पाडूच्या मुलांच्या राजपुत्रत्वाला मान्यता मिळाली व चुलत चावर शिक्षणास आरंभ झाला. कुंतीने सुटकेचा नि:श्वास केला | हस्तिनापूरच्या रा | भावंडांबरोबर शिक्षणा टाकला असणार. | पांडव राजपुत्र ग होऊन बसला. १ . पण तो नि:श्वास ती टाकते, तो नवी संकटे उभी राहिली. "जपुत्र गणले गेले, तरी राज्याचे एकमेव वारस म्हणून । उल्लेख झाला नाही. राज्याभिषेक न होताच धृतराष्ट्र राजा सला. कुंतीची काही वर्षे- मुले जाणती होईपर्यंतची-सुखात " रा बरी गेली असतील. पण तेव्हाही मुलांची जपणूक "च. मुले विद्या शिकायला लागली, तेव्हापासून कुरबुरीला | साली. कुंतीचा भीम दांडगेश्वर होता. तो आपल्या चुलत असण सुरुवा ४६ / युन्त भावांच्या खोड्या काढी. ती झाडावर चढली, की झाड गदगदा हलवून त्यांना खाली पाडी. मारामारी तर होतच होती. त्यातच शस्त्रविद्या व अस्त्रविद्या-दोहोंतही पांडव आपल्या चुलत-भावांपेक्षा वरचढ ठरले. भीमाखेरीज इतरांचा, विशेषतः थोरल्याचा वागणूक, शहाणपणा ह्यांबद्दलचा लौकिक वाढला. ह्यातही कुंतीचे शिक्षण । असले पाहिजे. धृतराष्ट्राचे शंभर व पांडूचे पाच असे राजपुत्र होत. धर्म वडील होता; एवढेच नव्हे, तर शहाणा, देखणा, सुवृत्त, विद्यासंपन्नही झाला. तेव्हा तोच राजा होणार, अशी खात्री । वाटल्यामुळे त्यांना राजधानीतून बाहेर घालवून, लोकांच्या दृष्टीआड करायचे दुर्योधनाचे व धृतराष्ट्राचे बेत सुरू झाले व युक्तीने त्यांना व कुंतीला वारणावताला पाठवून दिले. त्यांना लाक्षागृहात जिवंत जाळायचा दुर्योधनाचा बेत विदुराच्या शहाणपणामुळे टळला. ह्याही प्रसंगी कुंतीचे असामान्य धैर्य प्रत्ययास येते. रोज ब्राह्मणभोजन घालायचे, असा नियम करून तिने पुरोचनाला पुरे गाफील ठेवल, पांडवांनी स्वतःच घराला आग लावली व त्या घरात आपल्याएव दुष्ट पुरोचनाची व त्याबरोबरच एका निरपराध निषादी बाईचा तिच्या पाच मुलांची आहुती दिली. परत या प्रसंगाने प्रश्न पडता, कृत्य दुष्ट नव्हे का?' कारस्थानी भावांच्या हातून सहीसलामत सुटायचे, हा पांडवांचा हेतू. तो हेतू कुणाला तरी बळी दिल्या साध्य होण्यासारखा नव्हता, हे या अध्यायात स्पष्ट केले आहे उघड युद्धात मरण्याची तयार होती, पण कपटाने मारवून घेणे हे नामुष्की होती. त्यातूनही महाभारतात इतर ठिकाणी दिसून " आपपरभाव येथेही दिसून येतो. जी बाई दारू पिऊन आपल्य मुलांबरोबर धुंद होऊन रात्रीची तेथे निजली होती, ती एक होती. सध्याच्या आवृत्तीत एक श्लोक आहे. त्यात म्हटले आहे “यदृच्छया मृत्यूने बोलावणे धाडल्याप्रमाणे आलेली कोणी एक शिवाय गा। Tी, ती एक निषादी ' म्हटले आहे की, निषादी त्या दिवशी तेथे आली व पिऊन धुंद होऊन तेथेच निजली' दोन निरनिराळ्या आवृत्त्यांत असलेले व प्रक्षिप्त युगान्तं / ४ ठरल्यामुळे गाळलेले श्लोक खाली दिले आहेत. एकात आहे, ‘ती निषादी दुष्ट होती व पुरोचनाच्या विश्वासातली होती !' दुस-या श्लोकात आहे, ‘ती दुष्ट (पापा) होती व कुंतीला वरवर मैत्री दाखवीत होती (सखिमानिनी). | हस्तलिखितांच्या तपासणीमुळे व तुलनेमुळे (अर्थामुळे नव्हे,) प्रक्षिप्त ठरलेले हे श्लोक, जुने महाभारत व त्यात मागून घुसडलेले लोक ह्यांच्यातील फरक उत्तम दाखवतात. जणू ती निषादी दुष्ट होती, व मारण्यास योग्य होती, असा आभास मागाहूनचे श्लोक निर्माण करतात. मूळ श्लोक परिस्थितीला धरून आहे. अचानक ती आली... मृत्यूने बोलावल्याप्रमाणे आली व पांडवांना दुर्योधनाचा डाव पुरेपूर उलटवता आला. ही हकीकत स्वाभाविक वाटते. कदाचित त्या निषादीमुळे त्याच दिवशी पळून जाण्याचा बेत नक्की झाला असेल. पाच मुले व एक बाई अशी सहा कोळसे झालेली, ओळखू न येणारी शरीरे दुस-या दिवशी नागरिकांना सापडली. त्याचबरोबर आणखी एकाचे म्हणजे पुरोचनाचे, त्यांच्या । मारेक-याचे शरीर सापडले. म्हणजे पांडव मेले असे सिद्ध झाले व त्याना कोणाचा ससेमिरा पाठीमागे न लागता वर्षभर लपत-छपत । राहता आले. निषादी मरणे ही कथानकाच्या सूत्रातील एक अवश्य बाब होती. घर आगीत जळण्यासारखे आहे हे कळूनही तेथे रहाच ला, हा मुद्दा भीमाने काढला होता. धर्माच्या उत्तरावरून कळते " पाडवानी जे केले. त्यावाचून दुसरे काहीही करणे त्यांना त्या "स्थितीत शक्यच नव्हते. तो म्हणे, “जणू काही समजलेच नाही, । त-हेनेच आपल्याला राहिले पाहिजे. आपल्याला काही शंका आहे असे पुरोचनाला कळले, तर तो दांडगाईने आपल्याला "ल. आगीच्या भीतीने आपण दूर गेलो, तर दुर्योधन "पल्याला शस्त्रांनी मारवील. त्याला एक विशिष्ट स्थान प्राप्त " आहे. आपणाला स्थानच नाही. त्याच्या बाजूला त्याला आलं ४८ / युगान्ते उचलून धरणारा पक्ष निर्माण झाला आहे. आपल्या बाजूचे कोणीच नाहीत. तो धनाढ्य आहे, आपण निद्रव्य. तो आपल्याला खात्रीने मारू शकेल. गुपचूप रहा. रोज मृगयेच्या निमित्ताने निसटून जायच्या वाटा माहीत करून घेऊ या. नक्षत्रांचा अभ्यास करून दिशा समजून घेऊ या व आता सुटकेसाठी बीळ खोदू या पांडवांची दीन पराधीन स्थिती व कौरवांचा व धृतराष्ट्राचा दुष्टपणा येथे प्रत्ययास येतो. कुंती मुलांबरोबर राहिली. सावधपणे त्यांच्या कृतींना, मसलतींना सर्वस्वी हातभार लावीत राहिली. ज्या रात्री घर जाळले, त्या रात्री अंधारात झपाट्याने अंतर तोडताना बिचारीची त्रेधा झाली. नगर सोडून रानात पोहोचल्यावर वृक्षांच्या निबिडतेमुळे वर नक्षत्रेही पाहता येईनात. खाली झुडुपांमुळे चालताही येईना. तेव्हा भीमाने तिला खांद्यावर घेतले. शेवटी जवळपास जलचर पक्ष्यांचा आवाज ऐकून सर्वांना एका झाडाखाली बसून भीम पाणी आणायला गेला. तो परत येतो, तो ग्लानीमुळे सर्वांना झोप आली होती. भीम कुंतीबद्दल म्हणाला, “काय आश्चर्य आहे ! मऊ बिछान्यावर पडून झोप न येणारी ही आज जमिनीवर गाढ झोपली आहे !" पण जमिनीवर झोपणे हे कुंतीचे दुःख नव्हतेच मुळी! स्वतःच्या स्थानाबद्दल, हक्काबद्दल अत्यंत जागरूक; क्षत्रियत्वाचा अती अभिमान असलेली अशी ती बाई होती. जीवन ही तिच्या मते लढाई होती. लढाईच्या वेळी ती विचलित होत नसे. पुढील प्रवासात हेच दिसून येते. हिडिंबेबरोबर भीमाने राहण्यास तिने मनःपूर्वक संमती दिली, व खडतर वनप्रवासात मैत्रीण जोडली. याच हिडिंबेचा मुलगा पुढे युद्धाच्या वेळी अति आणीबाणीच्या वेळी उपयोगी पडला. बकासुराचा वध करावयास तिने भीमाला गळ घातली. द्रौपदी पाचांची बायको करण्याचा निश्चयही तिचाच. पाचांचा न फुटणारा एकसंधपणा तिने साधला लग्नाआधी ते एका आईचे लौकिकाने होते, पण माद्रेयांना युगान्ते / ४९ कुंतीपासून फोडण्याचा डाव दुर्योधनाने पुढे रचायच्या आधीच द्रौपदीमुळे पाचांनाही एकत्र बांधून त्या डावाचा पायाच कुंतीने नाहीसा केला. लग्नाने तिने पांडवांना जणू द्रौपदीच्या स्वाधीन केले, व ती बाजूला झाली. पण स्वस्थ बसून कौतुक पहायला अजूनही ती भाकळी झाली नव्हती. तिच्या थोरल्या मुलानेच तिच्यावर पराधीन जिणे लादले. या जिण्याची खंत तिला फार वाटली. छूतात सर्वस्व हेरून पांडव वनवासाला निघाल्यावर विदुराने सांगितले, “कुंती जाता तुमच्याबरोबर येणे शक्य नाही. ती सुकुमार आहे; वृद्ध आहे. ती माझ्या घरी राहील' ह्या दुःखात तिला पांडूची व माद्रीची ठवण झाली. ‘पांडू नशीबवान. त्याने मुले पाहिली, पण मुलांची ९ अवस्था नाही पाहिली' माद्रीच्या आठवणीत तिच्या स्वतःच्या पुण्यातील वैफल्याची तीव्र जाणीव परत व्यक्त झाली. “धन्य भाद्री! ती ज्ञानी होती. तिला सदगती प्राप्त झाली ‘रती, मती व । गती' ह्या सगळ्यांतच तिने माझ्यावर ताण केली. धिक्कार असो माझ्या जीवितप्रियतेला. त्यामळेच आज मला हे क्लेश भोगावे । लागत आहेत' (२.७.१८-२०)। तेरा वर्षांच्या काळात तिला काय क्लेश झाले व तिने काय "" उराशी बाळगल्या, हे उद्योगपर्वात प्रत्ययास येते. द्रौपदीने " हरा सोडून नव-यांसाठी एक प्रकारचा वनवास स्वीकारला • माहेरी न जाता विद्राकडे राहून आपल्या शत्रूचे वैभव रोज पानी पाहण्याचा वनवास कुंतीने पत्करला होता. कृष्ण जेव्हा "प्या वेळी तिला भेटण्यासाठी गेला तेव्हा ती ओक्साबोक्शी प रडली. लहापणापासून भोगलेल्या सगळ्या आपदांची पुन्हा " सालो. हस्तिनापुराहून जातेवेळी कृष्ण तिला परत भेटला. । कुतीने मुलांसाठी निरोप सांगितला, त्यात कुंतीचे ह्या त्य, पुढली आशा आणि मनाचा कठीणपणा दिसून येतो. "पणात एक वाक्य येते. दुसन्याही एक-दोन प्रसंगी जवळ होता. माहेरी न | शिष्टाईच्या वेळी रि मोठ्याने रडली. लह उजळणी झाली. हस्ति त्या वेळी कुंतीने मुर वेळचे शल्य, पुढल ५0 / युगान्त जवळ म्हणीवजा ह्या वाक्याचा वापर केलेला दिसतो. कुंती म्हणते, लग्नामुळे मी एका डोहातून दुस-या डोहात येऊन पडले.” (हृदात्। हृदमिव) तिच्या मताने एका चांगल्या ठिकाणाहून दुसच्या चांगल्या ठिकाणी पोहोचले. राजाची मुलगी होते, ती राजाची राणी झाले. दुस-यांनी माझ्या आश्रयास यावे, ती मी आज दुसन्यांच्या आश्रयास आलेली आहे. पांडूसारख्या दुर्बलाच्या पदरी बांधली, म्हणून आजच्या दृष्टीने तिची कीव येते. पण तिला तसे वाटले नाही. काही झाले, तरी तो राजा होता. तिला दुस-यांकडून मुले धारण करण्याची मुभा होती. पांडू जिवंत राहून हस्तिनापुरास येता, तर ती थोरली राणी राहिली असती व भानगडी कटकटी न होता राजमाता झाली असती. अगदी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत ‘हृदात् । हृदम्' अशी तिची परिस्थिती राहिली असती. पण तिच्या नव-याने तिला पहिला दगा दिला व त्यातूनही धैर्याने बाहेर पडून राजमातेचे वैभव मिळते न मिळते, तो तिच्या मुलाने तिला दगा दिला. नवयापासून विषयसुख मिळाले नाही. एकदाच, शेवटचे का होईन माद्रीला ते मिळाले, म्हणून तिचा जळफळाट झाला. पण ती ते । मिळायचे नाही, असे धरूनच चालली होती. ह्या भानगडीत नवरा मेल्यामुळे तिचे राणीपण व मुलाचे राजपद गेले, ही तिच्या दृष्टीन खरी वंचना होती. “अग, मी त्याला किती जपत होते,' असे ती माद्रीला म्हणाली, त्याचाही अर्थ हाच होता. राज्य घालवून मुलांनी दगा दिला होताच. आता नवीन संक° उभे राहिले होते. ते हे की, हा थोरला मुलगा व त्याचे आज्ञाधार भाऊ म्हणून इतर भावंडे तह करू पाहत होती. तो तह । क्षत्रियवृत्तीला न साजेसा व अपमानकारक होईल, ही तिला भा म्हणून तिने कृष्णाबरोबर पुढील निरोप पाठविला. कृष्णाजवळ सांगितले, “भीमाला व अर्जुनाला सांग, अपमान विसरू नका. | कृष्णाला तिने निरोप दिला. अर्जुनाला, भीमाला सांगितले, ‘अपमान विसरू नका,' पण मुख्य निरोप होता धर्माला. हा " कृष्णाजवळ तिने युगीन्त / ५१ मुलगा, राज्याचा वारस, पण तो युयुत्सूही नव्हता व विजिगीषूही नव्हता. “कृष्णा, राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा आहे. त्याला म्हणावे, बाबा, तुझा धर्म नष्ट होतो आहे. नको ते करू नकोस. मंद, अविद्वान, शब्दजंजाळात गुंतून राहणा-या ब्राह्मणाप्रमाणे तुझ्या बुद्धीला एकच धर्म दिसतो आहे. अरे, ब्रह्मदेवाने क्षत्रियाला उरापासून निर्माण केले, ते बाहुबल दाखवण्यासाठी, प्रजापालन । करण्यासाठी. राजा जर धर्म विसरला, तर तो नरकात जातोच; पण सर्व प्रजेलाही नरकात लोटतो. बापाकडून आलेला भाग बुडाला आहे. बाहेर ओढून काढ. आपलासा कर. अरे, शत्रूला आनंद होतो तुझ्या वागण्याने. तुला जन्माला घालून मी लोकांच्या अन्नावर जगावे, । यापेक्षा मोठे दुःख नाही रे ! राजधर्माने वाग. स्वतःला व धाकट्या भावाना नरकात पाठवू नकोस.' एवढ्यावर ती थांबली नाही. एक जुना इतिहास तिने मुलाला ऐकवला, ‘विदुरा' किंवा 'विदुलापुत्रसंवाद' म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. विदुला वा विदुरा म्हणजे ‘ज्ञानी'. तिचे वर्णन म्हणजे कुंतीचे (व द्रौपदीचे) स्वतःचे म्हणायचे. ती कशी होती? ‘यशस्विनी', 'मन्यूमती' (राग येणारी, मानी), ‘कुले जाता' (उत्तम कुळात जन्मलेली), ‘क्षत्रधर्मरता' (क्षत्रधर्माचे पालन करणारी), ‘दीर्घदर्शिनी' (लांबपर्यंत पाहून विचार ठरवणारी), ‘विश्रुता राजसंसत्सु' (राजसभांमधून विख्यात असलेली), ‘श्रुतवाक्या, बहुश्रुता' (पुष्कळ ऐकलेली) अशी; मुलगा जा हाता- सिंधुराजाने जिंकलेला, निजन राहिलेला, दुबळ्या "पा, निरानंद, धर्म माहीत नसलेला, शत्रंना आनंद देणारा. अशा पुत्राची विदुलेने जी निर्भर्त्सना केली, ती कुंतीने धर्मराजाला समग्र । एकवली. तीतला काही थोडाच भाग येथे देते. (उद्योगपर्व : अध्याय । १३१ ते १३५) | "तू प्रेतासारखा निजला आहेस कसा? अरे क्षुद्रा, पराजित जात निजू नकोस. ऊठ, वीर्याचा प्रभाव दाखव, नाही तर *जाला जा. अरे क्लीबा, ऐहिक कीर्ती व पारलौकिक पुण्य ५२ / युन्त सगळेच तू घालवले आहेस. पुत्राच्या नावाने माझ्या पोटी कलीच आला आहे. कोणाही राजाच्या घरात गाढवाप्रमाणे मोठ्याने ओरडणारा [वाचिवीर] पण कृतीत निर्बल असा पुरुष जन्माला येऊ नये. तुझे ‘संजय' नाव ठेवले आहे, ते अन्वर्थ कर. तुझी बायका आणि मी ‘आश्रयणीय' (लोकांनी ज्यांच्या आश्रयार्थ यावे अशा) आहोत. तू आम्हांला आश्रित का बनवणार आहेस?" मुलगा म्हणाला, “सर्व लोखंड गोळा करून तुझे क्रोधाविष्ट, अकरुण, वैरमय हृदय केलेले आहे. हा काय क्षत्रियाचार, की तू आपल्या एकुलत्या-एक पुत्राला असे बोलावेस? मी मेलो, तुझ्या दृष्टीआड झालो, तर पृथ्वीचे राज्य वा अलंकार वा भोग वा जीव तरी तुला हवासा वाटेल का?" | आई म्हणाली, “बाबा, हीच वेळ आहे तुला बोलायची व डिवचायची. ज्या वात्सल्यात सामर्थ्य नाही, व जे सहेतुक नाही, ते गाढवीच्या प्रेमासारखेच. तू क्षत्रिय आहेस. जिंक तरी, किंवा मर तरी" मुलगा अगदी शेवटचा उपाय म्हणून म्हणाला, “अगं, मजजवळ काही द्रव्य नाही. मी लढू कशाच्या जोरावर? सैन्य कसे गोळा करू?" आई म्हणाली, “असे काही बोल. मजजवळ गुप्त धन आहेतू लढायला तयार असलास, तर देते." मुलगा लढला, व त्याने गेलेले राज्य मिळवले. “...कृष्णा, हे आख्यान धर्माला सांग. अर्जुनाला सांग की। क्षत्रिय स्त्री ज्या आशेने मुलाला जन्म देते, ती फलप्रद करण्याचा काळ आला आहे. सर्वजण लढा व थोरल्या भावाला राजा कर सुनेला सांग. ‘बाई, मोठ्या कुळातली आहेस." चाबकाने घोड्याला फटकारावे, तसे कुंतीने मुलाला ले उद्युक्त केले. भीमाला, अर्जुनाला, नकुल-सहदेवांना, सुनेला निरोप आहेत, ते म्हणजे ‘धर्मराजाला शरणागती पत्करू १ १तीने मुलाला लढायला