गाहा सत्तसई

विकिस्रोत कडून
(गाथासप्तशती पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

गाथासप्तशती[संपादन]

सध्या उपलब्ध गाथांची संख्या कमी असल्यामुळे सध्या त्या सारणी स्वरूपात याच पानावर दिल्या आहेत त्यांची क्रमवारी येथील चर्चा पानावर सुचवून त्या क्रमाने स्वतंत्र उप-लेखात स्थानांतरीत कराव्यात.मूळ गाथा लिहिणे आणि मूळगाथे प्रमाणे ठेवण्याकरता त्रुटी दूर करण्यात सक्रीय सहभाग हवा आहे.

अनुक्रम गाथा अनुवाद १ शक्य गृहीत शब्दार्थ १ अनुवाद शक्यता २ शक्य गृहीत शब्दार्थ २ काँटेक्स्ट पाठभेद
पसुवईणो रोसारूणपडिमासंकन्तगोरिमुहन्दम ।

गहिअग्धापङ्ग्कअं विअ संझासलिलंजलिं णमह ॥

उदाहरण पसुवईणो- रोसारूण-पडिमा- संकन्त-गोरिमुहन्दम- गहिअग्धा-पङ्ग्कअं- विअ- संझा- सलिलं- जलिं- णमह-(नम:) उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
अमिअं पाउअकव्वं पढिउं सोउं अजे ण आणन्ति।

कामस्य तत्त्तन्तिं कुणन्ति ते कहॅंण लज्जन्ति ?॥

उदाहरण अमिअं- पाउअकव्वं- पढिउं- सोउं- अजे- ण- आणन्ति- कामस्य- तत्त्तन्तिं- कुणन्ति- ते- कहॅंण- लज्जन्ति- (लज्जा/लाज) उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
सत्त सताइं कईवच्छलेण कोडिअ मज्झाअरैम्मि ।

हालेण विरईआइं सालंकाराणँ गाहाणम् ॥

उदाहरण सत्त-(सात), सताइं-(शंभर), कईवच्छलेण- कोडिअ- मज्झाअरैम्मि- हालेण-(हालाची), विरईआइं- सालंकाराणँ- गाहाणम्- उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
हंसाणं सरेहिं सिरी सारिज्जइ अह सराणं हंसेहिम् । अण्णोणं चिअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति । उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
परिमलिआ गोवेण तेण हत्थं पिजाण ओल्लेइ ।
स च्चिअ धेणू एहिं पेच्छसु कुड दोहिणी जाआ।।
उदाहरण परिमलिआ- गोवेण- तेण- हत्थं- पिजाण- ओल्लेइ स- च्चिअ- धेणू- एहिं- पेच्छसु- कुड- दोहिणी- जाआ- उदाहरण उदाहरण उदाहरण
दिट्ठा चुआ, अग्घाइआ सुरा, दक्खिणाणिलो सहिओ ।

कज्जाइं व्विअ गरूआई मामि ! को वल्लहो कस्स ? ॥

उदाहरण दिट्ठा- चुआ-, अग्घाइआ- सुरा-, दक्खिणाणिलो- सहिओ- कज्जाइं- व्विअ- गरूआई- मामि- को- वल्लहो- कस्स- उदाहरण उदाहरण उदाहरण
तालूरममाउल्खुडिअकेसरो गिरिणईए पूरेण ।

दरबड्डउबुड्डणिबुड्डमहुअरो हीरइ कलम्बो ॥

उदाहरण तालूर- ममा- उल्खुडिअ- केसरो- गिरिणईए- पूरेण-(पूरात) दरबड्ड- उबुड्डणिबुड्ड- महुअरो- हीरइ- कलम्बो- उदाहरण उदाहरण उदाहरण
सव्वत्थ दिसामुहपसॉरिएहिं अण्णोण्ण्कडअलग्गेहिं ।

छल्लिं व्व मुअइ विञ्झो मेहेहिं विसंघ्हडन्तेहिं ॥

उदाहरण सव्वत्थ- दिसामुहपसॉरिएहिं- अण्णोण्ण्कडअलग्गेहिं- छल्लिं- व्व- मुअइ- विञ्झो- मेहेहिं- विसंघ्हडन्तेहिं- उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१० गोलाविसमोआरच्छलेण अप्पा उरम्मि से मुक्को ।

अणुअम्पाणिद्दोसं तेण वि सा आढमुवऊढा ॥

उदाहरण गोला- विसमो- आरच्छलेण- अप्पा- उरम्मि- से- मुक्को- अणुअम्पाणिद्दोसं- तेण- वि- सा- आढमुवऊढा- उदाहरण उदाहरण
११ जइथ वि हु दिल्लिंदिलिआ तह वि हु मा पुत्ति ! णग्गिआ भमसु ।

छेआ णअदर्जुआणो माअं धुआ‍इ लक्खंति ॥

उदाहरण जइथ- वि- हु- दिल्लिं- दिलिआ- तह- वि- हु- मा- पुत्ति- णग्गिआ- भमसु-

छेआ- णअदर्जु- आणो- माअं- धुआ‍इ- लक्खंति-

उदाहरण उदाहरण
१२ विवरीअ रअम्मि सिरी,बम्हं दट्ठूण णाहिकमलत्थं ।

हरिणो दाहिणनअणं, रसाउला झत्ति ढक्केइ ॥

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१३ पहिउल्लूरणसंका, उलाहि असईहि बहुलतिमिरस्स ।

आइप्पणेण णिहुअं, वडस्य सित्ताईं पत्ताईं ॥

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१४ एक्क च्चिअ रूअगुणं, गामिणधूआ समुव्वहइ ।

अणिमिसण अणो सअलो, जीए देवीकओ गामो ॥

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१५ जं तुज्झ सई जाआ, असई ओ जं च सुहअ।

ता किं फ़ुट्टउ ? बीअं, तुज्झ समाणो जुवा णत्थी ॥

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१६ केलीअ वि रूसेउं ण तीरए तम्मि चुक्कविणअम्मि ।

जाइअएहिँ व माए! इमेहिँ अवसेहिँ अंगेहिँ ।। २ : ९५ ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१७ अवलंबिअ-माण-परम्मुहीऍ एंतस्स माणिणि ! पिअस्स ।

पुट्‌ठ-पुलउग्गमो तुह कहेइ संमुहटिठअं हिअअं ।। १ : ८७ ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१८ गृहिण्या महान सकर्मलग्नमषीमलिनितेनहस्तेन ।

स्पृष्टम मुखं हस्यते चान्द्रवस्था गतं पत्या ।।

उदाहरण गृहिण्या महान सकर्मलग्नमषीमलिनितेनहस्तेन ।

स्पृष्टम मुखं हस्यते चान्द्रवस्था गतं पत्या ।।

उदाहरण उदाहरण
१९ तस्स अ सोहाग्गुणं अमहिलसरिसं च साहस मज्झ ।

जाणइ गोलाऊरो वासारत्तोद्धरत्तो अ ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२०

पच्छाएमि अ तं तं इच्छामि अ तेण दीसन्तम

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२१ पउरजुवाणो गामो महुमासो जोअणं पई ठेरो।

जुण्णसुरा साहीणा असई मा होउ किं मरउ? ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२२ वाएरिएण भरिअं अच्छिं कणउरउप्पलरएण ।

फुक्कन्तो अविइह्णं चुम्बन्तो को सि देवाणम ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२३ उअरि दरदिट्ठथण्णुअणिलुक्कपारावआणँ विरुएहिं।

णित्थणइ जाअवेअणँ सूलाहिण्णं व देअउलम ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२४ रन्धणकम्मणिउणिए! मा जूरसू, रत्तपाडलसुअन्धम ।

मुहमारुअं पिअन्तो धूमाइ सिही, ण पलज्जइ ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२५ पाअपडिअस्स पइणो पुट्ठिं पुत्ते समारुहत्तम्मि ।

दढ्मण्णुदुण्णिआए वि हासो घरिणीए णेक्कन्तो ।।

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२६ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२७ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२८ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२९ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
३० उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
३१ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

गाथासप्तशती अनुक्रम[संपादन]

  1. गाथासप्तशती/१
  2. गाथासप्तशती/
  3. गाथासप्तशती/
  4. गाथासप्तशती/
  5. गाथासप्तशती/
  6. गाथासप्तशती/
  7. गाथासप्तशती/
  8. गाथासप्तशती/
  9. गाथासप्तशती/
  10. गाथासप्तशती/


संदर्भ[संपादन]


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.