पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/17

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


· ዓሂላ णाली, तुम्ही कां परतला १ स्यांनीं उत्तर केलें कीं, आम्हा सर्वांत जो चांगला तो आमचा भाऊ येहुदा मारला गेला म्हणून (आह्मी परतलों). यावरून त्यांचा बापा मतातया हा त्यांस उत्तर करून म्हणाला कीं, मी तुम्हांबरोबर येऊन त्या लोकांशीं लोंढेन, नाहींतर कदाचित इस्राएलाचे घराण्याचा नाश होईल; आणि तुझी तर आपल्या भावा करितां विस्मित झालां. मग मातातया आपल्या पुत्रांबरोबर निघाला, आणि त्यालोकांशीं लढला. आकाशाच्या देवानेंहि त्या लोकांतील सर्व बळवान त्यांच्या हातीं दिल्हे; आणि त्यांनीं तरवार चालिवणा-यांचा, धनुर्धा-यांचा, सैन्याच्या सरदारांचा व दुसरे सरदारांचा मोठा वध केला; असा कीं यांतून कोणींच वांचला नाही; आणि लोक समुद्रा कडील भांतांत पळून गेले. एलआझार हा हत्ती मारण्याच्या कामांत गुंतला. होता; परंतु हत्ती त्याजवर पडून तो गडद झाला. त्याचे भाऊ परत येऊन त्याचा शोध केल्यावर ती त्यांस हत्तीच्या खालीं गडद झालेला सांपडला. तरी इस्राएलाचे पुत्रांचे हातीं त्यांचे शत्रू मिळाले, म्हणून त्यांनीं हर्ष केला; आणि त्यांतून कित्येकांस जाळून, कित्येकांस तरवारीने भौंसकडून, कित्येकांस सुळावर फांशीं देऊन मारिलें. आणि दुष्ट बगरीस जो आपल्या लोकांस वांकड्या मार्गाकडे वळवीत असे, त्यासहि इस्राएलाचे घराण्यानें अमीनें जाळिलें. याम्रमाणें दुष्ट बगरीस व न्याबरोबरचे सैन्याचे सर्व सरदार मारले गेले. हें जेव्हां आनतिओखोस राजानें ऐकिलें; तेव्हां तोहि एका तारवावर चढून समुद्रा कडील प्रांतांकडे पळून गेला. परंतु जेथें जेथें