पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/15

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


यांनीं आकाशाच्या देवावर भरंवसा ठेविला होता.तेष्हां दुष्ट बगरीस एका तारवावर चढून आनतिओखोस राजाकडे पळून गेला; आणि जे तरवारपासून वांचले तेहि त्याबरोबर गेले. तिकडे गेल्यावर बगरीस, आनतिओखेोस राजास उत्तर करून म्हणाला कीं, हे राजा, येहुद्यांतून शाब्बाथ, प्रतिपदा व सुंता हीं रद्द करायास तूं आज्ञा दिल्ही होतीस; परंतु त्यामुळें दगा व मोठा बंडावा झाला. जरी सर्व लोक व राष्ट्रे गेलीं, तरी मतात.याचे पांच पुत्रांपुढें त्यांचे कांहींच चालायाचें नाहीं. ते सिहांपेक्षां बलकष्ट, गरुडापेक्षां हलके, आणि आस्वला पेक्षां चपळ आहेत. तर आतां थोडक्या मनुष्यांनी तूं लहूं नको, जर त्यांसी लढशील तर राजा पुढें तूं लजित होशील; हें माझें मत्त तुला चांगलें आहे. यास्तव सर्व सैन्याच्या सरदारांनीं यावें, त्यांतून एकानेंही राहूनये; आणि त्यां बरोबर कव. च पांघरलेले हत्तीहि असाव, असीं पत्रे लिहून तुझ्या राज्याच्या सर्व नगरी पाठीव. ही गोष्ट आनतिओखेोस राजास बरी दिसून त्यानें आपल्या राज्याच्या सर्व नगरीं पत्रे पाठविलीं; त्यावरून सर्व लोकांचे व राज्याचे सरदार आले आणि त्यांबरोबर कवच पांघरलेले हत्तीहि आले. मग दुस-या वेळीं दुष्ट बगरीस उठून येरुशालेमांस आला आणि (नगराच्या ) भिती फोडून व दरवाजे मी. डून पवित्र मंदिरांतूहि त्यानें तेरा छिद्रे केली. आणि दगडहि फोडून त्यानें माती केली. तो आपल्या मनांत असें समजला कीं, यावळीं ते मजवर ( प्रबल होऊँ ) शकणार नाही; कार्ण माझें सैन्य मोरें असूनु भाझु हात झबल आहे; आणि आकाशाचे देवाचे मनींहेि असें R