पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/14

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


च्या लेकरांसहि ते उणे होणार नाहीं. (असें बोलून) आपले मुलांस भूमीवर टाकिला आणि त्यामागून तिने उडी टाकिली; आणि तीं दोघे एकदांच मरण पावलीं, त्या दिवसांत इस्राएलाच्या संतानांतून बहुतेकांनीं अः ला नाहीं.

त्यावेळीं इस्राएल लोक एकेकास म्हणू लागले कीं, कदाचित शाब्बाथ विटाळेल म्हणून चला, आप ण एका गुहेंत जाऊन विसांवा घेऊं. परंतु कोणे एका नें याची चाहाडी बगरीसा पुढें केली. तेव्हां दुष्ट बग रीसानें लढाऊ मनुष्यें पाठवून त्या गुहेंच्या तों बसविलीं. तीं त्यांस म्हणालों कीं, अहो येहुदी लोक, तुम्ही आह्मांकडे बाहेर या, आमची भाकर खा, आम द्राक्षरस प्या, आणि आमच्या कर्मी प्रमाणे तुम्हीं करा. तेव्हां इस्राएल लोक एक प्रत्येकास म्हणाले कों, ज्या देवानें आपणास सीनाय डोंगरावर आज्ञा दिल्ही कों साहा दिवस उद्योग करून आपलें सर्व काम करा, आ णि सातव्या दिवशीं तुम्ही विसावा घ्या; त्या परंभेश्व् दैवाचें आपण स्मरण करीत आहों. तर आतां, शा ब्बाथ दिवस विटाळण्यापेक्षां आपण या गुहेंतच मरा हैं उत्तम. जेव्हां असें झालें, आणि ते त्यांकडे ब् आले नाहींत, तेव्हां त्यांनीं लांकडें आणून त्या गुहेंच्य तोंडाशीं जाळिली; त्यांत पुरुष व स्रिया मिळून सुमारे एक हजार मनुष्यें मेलीं. यानंतर मतात.याचा पुत्र योहानान व त्याचे चौघे भाऊ निघाले, आणि त्यांनी त्यालोकांबरोबर लढून त्यांचा मोठा वध केला; कारणी