पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/11

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


Q, करून आपल्या वस्त्राखालीं लपवून ठेविलीं. आणि येरुशालेमांस येऊन राजाच्या दारापुढें उभा राहिला, आणि : द्वारपाळांस बोलावून त्यांस म्हणाला कीं, मी मतातयाचा पुत्र योहानान राजापुढें जावयास आलों आहैं. तेव्हां ते द्वारपाळ आणि पाहरेकरी येऊन त्यास म्हणाले कीं, येहुद्यांचा मुख्य याजक दाराजवळ उभा आहे. तेव्हां नीकानोर म्हणाला कीं त्यास येऊंद्या. मग ते योहानानास नीकानोरापुढें घेऊन आले. तेव्हां नीकानोर योहानानास म्हणाला कीं, ज्यांनीं राजावर बंडावा केला, आणि जे त्याच्या राज्याचें कल्याण इच्छित ना. हींत, त्यांतील तूं एक आहेस. योहानान त्यास उत्तर करून म्हणाला हे स्वामी, मी तोच; परंतु आतां मी तुज पुढें आलों आहें; जसी तुझी इच्छा असेल तसें मी करीन, तव्हां नीकानोर त्यास म्हणाला की, जर तू माइया इच्छेप्रमाणें करणार, तर एक डुकर घेऊन त्या उंचस्थानावर काप; म्हणजे राजकीय वस्त्रं तुला लेववून व राजाच्या घोड्यावर तुझी स्वारी काढून राजा- । च्या मियकरांतला तू एक होशील हैं जेव्हां योहानानानें ऐकिलें, तेव्हां तो त्यास उत्तर देऊन म्हणाला, हे स्वामी, मी इस्राएल लोकांस भितों; क्यांनीं कदाचित हैं ऐकिलें तर त मला धोंडमार करून मारून टाकितील, ही गोष्ट त्यांस कदाचित कळेल, म्हणून तुझ्या समोरचीं सूर्व मनुष्यें धूलीव. यावूरून निकानेॉरानें त्याच्या समोरचा सवुमनुष्यू घालावला. तव्हा मतात.याचा पुत्र योहानान यूानें ऑपृले डोळे आकाशाकडे उंचावून आर्पल्या देवास भ्रार्थना केली. आणि म्हणाला -हे माझ्या देवा, आणि माझे पूर्वज आब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्या देवा,