पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


מגילת אנטיוכוס

आनतिओखोस राजाचा

इतिहास,

अथवा

हालुक्याचे सनाची स्थापना.

या ग्रंथाचें

इब्री मूळ ग्रंथावरून मराठी भाषेंत

योसेफ येहेजकेल राजपुरकर

दाविद सासोन यांच्या शाळेंतील शिक्षण

इस्राएल लोकांच्या सद्गुण शोधक मंडळीचे चिटणीस

यांणीं

भाषांतर केलें

तें

इस्रायल लोकांच्या सद्गुण शोधक मंडळीने लोकोपयोगाकरितां

मुंबईमध्यें

गणपत कृष्णाजी यांच्या छपखान्यांत छापविलें.

इ. स. १८६६.

इस्रायली ५६२६.

किंमत २ आणे.