पान:The Daily Prayers translated from Hebrew to Marathi.pdf/८

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


मुक्कावै दोन शद्वा

सदरील ग्रंथ मा`ग ता. १५ माहे मै १८८५ सालॅप् स्व. अ… मै-यैक्केक्रॅल "बिनयामीन पेणफर यांच्या हृरते प्रसिद्ध करप्यांत आला होता. त्यास आज ४५ वर्षे वर होऊन गेव्यामुर्के ह्या ग्रंथाची आपल्या ज्ञार्तीत फारच उणीव भासत होती. तो उणीव मे सालोंमन जोज्ञफ तळकर यांच्या खटपटोंनै दूर होऊन सद्रळील` ऱ्ग्रंथाचीं दुसरी आबुत्तीं आज ४५ वर्षानंतर प्रसिद्ध होत आहे, व ती प्रसिद्ध करण्यात

मे हाद्देम येद्देऱ्’के'ल पेंणक्तर बो ए., बँड्रा ह्यांनंळो फ्रनाणगो बोली म्हणून प्रकाशक त्यांचं फार त्र-टुणीं आहेत.

ह्या आटेंत्तींत “पाथां एळियाहू” व ठोमिरचा “ळिरॅस्मियैहुद” झा ’प्नळाथेर्नेचा भाग मराठी अर्थांसांहेंत अधिक वैप्यांत आले आहेत. (शाह्ररँप्थ) सकाळच्या प्नप्र्थंनॅतील “वारूर द्देप्अप्मार" दोन तऱ्द्देची सोबत न घेतां एक ते थोडक्यांत आहे ते रॅप्ज्ञच्या शाहृप्रोथ मध्ये घेतले आहे व पूर्ण यारव्ख शैआमार ›ज्ञव्वाथ शांहारीथच्या प्नप्र्थेनेंत घेतले आहे. रोजच्या सफाळ्च्या प्नायैनेंतौल आमाँदप् नंतर बो विदुय घेतला आहे त्यांची रचना पहिल्या आनृत्तींत दिलेली आहे त्या पेक्षां अगदींचं फेरफार करून घेतली आहे व तो रीत इस्राएलळी "नियमाप्रमाणे अगदी बरोबर आहे असे आपल्यांर्तांल बहुतेक विद्वान लोकांच्या मते ठरल्यप्मुळें तसे घेण्यात आले आहे तरी आपले इस्राएल बांधव त्याच प्नमागें प्नायैना करण्याची वद्दिवाथ् करून येतील अशी आशा बाळा‘गेर्तो. तसेंचं द्दिबु र्वेब्दांचा बरोबर उच्चार व्हावा ह्मणुन पुष्कळ ठिकाणी गाया व मेयैग वापरण्यांत आले आहेत व पुष्कळ द्दिहुशटू ह्या आवृत्तीत व्याकणासव्न सुधारून घेण्यांत आले आहेत, त'ळी वांचकांस वाचंर्वंर्वंळेंस चुफल्या सप्रखें वाटेल परंतु बांचंफांनीं च्या शहांचीं तशी क्द्दीक्प्ट करून घ्यावी ही माझी बिनंत्ति आहे. ही वरळील सुधारणा व अधिक वैतर्लेला प्राथेंनैचा माग एसहृप्ईंम प्नाथम्न्नालयावे हाजान 'आन्नाद्द्यम याआकोब भश्याळी कोंट्रेन यांनी हिंदी भार्षेत समजावून सांगून ते ऱ्मरप्ठींत करून सदर ग्रंथांत घेण्यात दिले हाणून ह्यांचे फार ऋर्णी अप्हींत. हिब्रू तसेच मराठी बुद्वप् शुष्द्र् करण्याचै काम माझ्या एकट्यावर, पडह्यामुलैं, नजरचूक होऊन फांहॅप् चुका राहील्यास त्याकडे मुज्ञजनानी लक्ष न देतां ते मुघाख्न घेतील अशी अशा करतो. मे. एसू. आय. सालोंमन (सानकर ) थी. ए. एळू एलूट् वो. स्एडव्होकैठ, अमेरीकन मिशनएकूलने ।हेहुं मास्तर यांनीं आपला स्वत:चा अमूव्यवेळ्