पान:The Daily Prayers translated from Hebrew to Marathi.pdf/३१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


’८ घिनेतील्

करणारा व उपचार करणारा आहे व तोच मज्ञवर पांहारा करणारा व मला साह्य करणारा आहे. ज्यावेळी मी निजतों व जागृत होतो, तेब्दां मो आपला जीव त्याच्याच हातीं सोंपविंतों, आणि माझा आत्मा व माझें शांरेंरहृळी. देव माझा आहे, मी मिणार नाहीं. त्याच्या पवित्र मंदिराविषयै'प् माझा जीव हृर्षित होईल; तो आमचा माशीयाइ लवकर पप्ठक्ळील. `मग आम्ही आपल्या पवित्र मंद्दिरँळा ह्याच्या भयंकर नामाने' गायन करूं. आमेन, आमेन.

ज्याच्या हाती सत्रे प्राण्यांचा जीव व सत्रे मांसमय मनुष्ग्राचा आव्मा आहे

असा जो तूं, त्या तुझ्या हातीं मौ आपला आत्मा सोंपविंतों. हे परमे- श्वरप् सदैव देवा ! त्वां मला उढ्यारेंळें आहे. परमेश्वर मज्ञकर्डे आहे, मी मिणांर नाहीं, मनुव्य माझे काम करळीलष्ट्र परमेश्वर माझ्या साह्याक्ररितां मजकदे आहे, म्हणून मौ आपल्या वैऱ्गांस पप्होन. मनुव्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा परमेश्वरप्चा आश्रय घरणें उत्तम आहे. अघिपतौक्र विश्वास ठेंत्रणें यापैक्षां परमेश्वराचा आश्रय घरणें उत्तम आहे. सत्रे लोकांनी मला वेढिलैं. परंतु परमेश्वराचे नप्मार्ने मी त्यांस छेदून टाकीत. त्यांनी मला वेप्ढेर्ले, होय मला वेप्’ढेलैं, परंतु परमेश्वराच्या नामानें मो त्यांस छेदून टाकीत. त्यांनी मघमार्शाप्नमाणें मला वेढिलैं, ते क्राटत्रणाच्या अमी- प्रमाणें विंइयून गेले आहेत, कां तर परमेश्वराच्या नामानें माँ त्यांस छेदून टाकीत. म्गां पडावे उइणून लां मला फार ढोसलैं, पर'तु परमेश्वराने माझें पाठबळ केले. परमेश्वर माझें सामर्थ्य व माझें गीत आहे, तों माझे तारणाद्दे झाला आहे. हृषीचा व तारणाचा प्तटु नळीतोंमप्नांव्या वरत्यांत आहे, परमेश्वराचा उजवा हात पराक्रम करितो. परमेश्वराचा उजवा हात उंचावलेला आहे; परमेश्वरप्चा उजवा हात पराक्रम करितो. मी मरणार नाही, परंतु वाचेन; आणि परमेश्वरप्र्ची कों‘र वणप्न.

पद्मेंश्वरार्चे नाम'जं सत्रे पद्प्र्थंळो पेक्षां गुप्त आहे, त्यास मी धन्य म्हृणेन;

आणि जें सत्रे व्यानें चांगले केले आहे, त्यावरून मी आपल्या सवे दिवसांत त्याची आशा घरोन. त्यानें आह्यांम्न शास्त्र दिले; आम्हास पुण्यवान करण्या करितां त्याची अशी इच्छा झालो. ( शाव्बाथ दिवशी हे वोलावें--आम्द्दी शाक्याथ दिवशी हृपे व आनंद करावाम्हृणून व्यानें तो आम्हांस दिला आहे,