पान:Ganitachya sopya wata.pdf/35

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
नफा/खरेदी = 105/525 = 1/5

आता नफ्याची टक्केवारी किंवा शेकडेवारी हवी आहे म्हणजे 100 रु. खरेदी असेल तर किती नफा तो काढायचा. तो जर न रु. असेल, तर नफा/खरेदी = /100 = 1/5

∴ न = 1/5 x 100 = 20
∴ 20% नफा झाला.
आणखी एक उदाहरण, जरा मोठं असं पहा.

उदा. 4 एका दुकानदाराने 80 रु.ना एक याप्रमाणे 25 साड्या आणल्या. त्यापैकी 15 साड्या 110 रु. ना एक अशा विकल्या व उरलेल्या 80 रु. ना एक याप्रमाणे विकून टाकल्या. तर त्याला किती टक्के नफा झाला ?

या ठिकाणी खरेदीची एकूण किंमत व विक्रीचीही एकूण किंमत काढायची आहे. खरेदीची किंमत = 80 x 25 = 2000 रु.

विक्रीची किंमत पहिल्या 15 साड्यांची = 15 x 110 = 1650

उरलेल्या 10 साड्यांची किंमत = 10 x 80 = 800 रु.

∴ विक्रीची एकुण किंमत = 1650 + 800 = 2450 रु.

∴नफा = विक्री - खरेदी
= 2450 - 2000 = 450 रु.

आता एकूण नफा 450 रु. आहे. त्याची टक्केवारी किंवा शेकडेवारी म्हणजे 100 रु. खरेदीवर किती नफा ते काढायचं आहे. नफा/खरेदी = 450/2000 आहे, नफा न % असेल तर हेच गुणोत्तर /100 असे आहे.

/100 = 450/2000
∴ न = 450/2000 x 100 = 221/2

नफातोटा
३३