पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/371

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


          [ રૂબરૂ ]
           अमेरिकेच्या शोधापासूनची सोन्यारुप्याची उत्पति.
           [दुस-या व तिस-या कॉलमांत ०१० स्थानें गाळली आहेत.]
वर्षाचे पर्व सोन्याची औ-|चांदीची ऑ- | सोन्याचांदीच्या |सोन्याचांदीच्या 
    | सांत पैदास.|सांत पैदास. |भावांची तुलना.|वार्षिक पदा० तु ० 

१४९३-१५२० ५२२१ || ४२३°९ | ••• • > 3 ܀ १५२१-१५४०| ५५२५ || ६९५९° | ••• ••• ጝ Ÿ•'ጻ १५४१-१५६०| ४३७८ | १६०२८° | · · 3 ge १५६१-१५८०| ४३९८ | १९२५७८ || · · 상·9 १५८१-१६००| ४७४५ | २६९३५३ | ‘’’ ’’’ ܪa. ܦ १६०१-१६२०| ५४७८ | २७१९२५ || · · ९-६ १६२१-१६४०| ५३३७ | २५२२०' | · · \9.' १६४१-१६६०| ५६३९ || २२';';२१ | · ‘‘‘ 9 9 9 ܀ 3aa3ー1aeo| "S" R & &&, || • • • • • • ३६-३ १६८१–१७००| ६९२२ || २१९८४२ | १४-८१ ३१•७ १७०१-१७२०| ८२४३ | २२८६५1 ጛ'ጳ· c g R\S.\9 १७२१-१७४०| १२२६८ || २७८२६२ | १४-९४ २२-६ १७४१-१७६०| १५८२४ | ३४२८१२ 2・3 g २१•६ १७६१-१७८०| १३३१३ || ४१९७१२ १४-७२ ३१•५९ १७८१-१८००| 1१४३९ ५६५२३६ ካ'ጳ•&ሩ። ሄ & •ኳ& 3ど。3-1<3o| "15 २८७४६९ .عة . مما وكانيا १८१ 1-1<スo ३६८० १७३८५७ १५-६२ \ S = لم १८२१-१८३० ه نګاه ك2' ۹ | ٥ وياړ ኸ'ጳ· C* ३२-४ १८३१-१८४r०| ६५२३ | १९१७५९ | १'६° ': २९-३ १८४१-१८५०| १७६०५ | २५०९०३ | १५°° * 2・マ १८५१-१८५५| ३२०५१ | १४२४४३ | १५-२° ·생 १८५६-१८६०| ३२४३१ | १४५४७७ | १५-२९ 방·상 १८६१-१८६५| २९७४८ || १७७° १० 상상 ५-६ १८६६-१८७०| ३१३५० | २१५२५८ | १५' ६•८ १८७१-१८७५ २७९५५ || ३१६५८५ | १६६४ ११ - २ १८७६-१८८०| २७७१५ | २९३८७८ | १: १४•२ १८८१-१८८५| २३९७४ || ४६१°२° ጓ % •ኳ ኽ 3 %• ን १८८६-१८९०| २७३°६ ५४४५५७ | १९-७५ १९•९ १८९१-१८९५| ३९४१३ | ७८७५°' || ३३' १९•९ १८९६-१९००| ६२२३' ८२८४६७ || २२*२३ १३°३ १९००-१९०५ ७७८९° ሪovኋኻኳ e ३२•८७ ؟ e چاه