पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/12

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


विषय. पृष्ठ.

१४. भाग १४ वा-बहिर्व्यापार व त्याची मीमांसा          ३८८
१५. भाग १५ वा-विनिमयपत्रें                 ३९८
१६. भाग १६ वा-अप्रतिबंध व्यापार विरुद्ध संरक्षण         ४०७

५. पुस्तक पांचवें-राष्ट्रीय जमाखर्च ४१५-४९२

१. भाग १ ला-सामान्य विचार                ४१५
२· भाग २ रा-अॅडम स्मिथच्या मताप्रमाण सरकारचीं कर्तव्यकर्में    ४१९ 
३. भाग ३ रा-सरकारचीं कर्तव्यकर्में               ४३३
४. भाग ४ था-सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी           ४३७
५. भाग ५ वा-कराचीं तत्वें                  ४४१
६. भाग ६ वा-कराची संपात-मीमांसा              ४४७
७. भाग ७ वा-राष्ट्रीय कर्ज                  ४५३
८. भाग ८ वा-हिंदुस्थान सरकारचें कर्ज             ४७१
९. भाग ९ वा-हिंदुस्थानचा जमाखर्च              ४८२

६. पुस्तक सहावें-हिंदुस्थानाची सद्यः सांपत्तिक स्थिति

  व तिला लागू पडण्यासारख्या सिद्धांतांचें विवेचन       ४९३-५२७