पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/11

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

२ विषय. पृष्ठ.

४. भाग ४ था-मजुरी व तिचे सिद्धांत             १५४
५. भाग ५ वा-व्याज                   १६४
६. भाग ६ वा-नफा                    १७१ 
७. भाग ७ वा-जमीनधाऱ्याच्या पद्धति             १७८
८. भाग ८ वा-अर्धेलीची कृषिपद्धति              १८५          
९. भाग ९ वा-प्रचंड शेती कीं छोटी शेती            १८८         
१०. भाग १० वा-हिंदुस्थानांतील जमीनधाऱ्याच्या पद्धति       १९५
११. भाग ११ वा-चढाओढीनें ठरलेल्या वांटणीची असमता व ती 
       नाहींशी करण्याचे उपाय           २०३
१२. भाग १२ वा-संप व त्यांचे सांपत्तिक परिणाम        २११
१३. भाग १३ वा-मजुरांचे संघ व त्यांची उपयुक्तता        २१९
१४. भाग १४ वा-सहकारिता                 २२७
१५. भाग १५ वा-सहकारि पतपेढ्या              २३४
१६. भाग १६ वा-सामाजिकपंथाचा इतिहास व त्या पंथाचे प्रकार   २४२
१७. भाग १७ वा-सामाजिकपंथी योजनांचा सारासार विचार     २६४

४. पुस्तक चवथें-विनिमय २८३-४१४

१. माग १ ला-सामान्य विचार               २८३
२. भाग २ रा-मोल व किंमत                २८७
३. भाग ३ रा-बाजार व त्याची उत्क्रांति            २९७ 
४. भाग ४ था-मागणी व पुरवठा यांचे नियम          ३०१
५. भाग ५ वा-मूळ किंमतीची मीमांसा             ३०७
६. भाग ६ वा-पैसा                    ३१५
७. भाग ७ वा-नाणी व धात्वात्मक पैशाचे प्रकार         ३२३
८. भाग ८ वा-द्विचलन पद्धति               ३३२
९. माग ९ वा-हिंदुस्थानांतील नाणीं व त्यांची चलनपद्धति      ३४७
१०. भाग १० वा-धात्वात्मक पैशाच्या मोलाची मीमांसा       ३५४
११. भाग ११ वा-अधात्वात्मक पैसा व त्याचे प्रकार        ३६० 
१२. भाग ९२ वा-पेढीची उत्पति               ३७२
१३. भाग १३ वा-पेढीचें स्वरूप व उपयोग           ३८०