पान:AaiBapancha Mitra Moro Ganesh Londhe.pdf/8

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अनुक्रमणिका. -ایئنستان کا حجم पान. ऽप्रस्तावना- & –tą. १ मित्राचे काम. २ आमची स्थिति. ३ आमचा चकितपणा. ४ शिक्षणाचा उपयोग. ५ आईबापांचे प्रेम. ६ मुलांशीं द्वैत. ७ आईबापांची कुरकुर. ८ मुलांचे खभाव वाईट. ९ कलियुग. १० इंग्लंड देश. ११ दीर्घ प्रयत्न. १२ चांगली संतति. १३ योग्य उपाय योजणें. भाग पहिलाः—आपली सुधारणा.- R-Rく。 १ मुलें अनुकरणप्रिय असतात. २ आईचे अनुकरण. ३ मन ताब्यांत ठेवावें. ४ चांगला किता. ५ आपण व्हावें. ६ वाईट वळण. ७ वडिलार्जित शरीरसंपति. १ आईबापांनी इंद्रियनिग्रह करावयास शिकावें. १ इंद्रियनिग्रह हा पाया. २ व्रतें आचरण्याचा हेतु ३ पतिव्रताधर्म. ४ मनूचे मत. ५ भीष्म व विचित्रवीर्य. २ खोटी श्रीमंती व पोकळ डामडौल यांस भुलू नये. १ खोटी श्रीमंती. २ खरी स्थिति उघडी ठेवावी. ३ रिकामीं भांडणे टाळावीं. १ खस्थतेचा काळ. २ आपसांतील भांडणें. ३ हिंदुस्थान दंश. ४ श्रमविमुखता टाकून द्यावी. १ कामाचा आळस. २ सरकारी नोकर. ३ चांगले °ाईबाप. ४ इतर लोक. ५ शरीरसंपत्तीची काळजी घ्यावी.

  • मदति नीट राखावी. २ नियमित वर्तन ठेवावें. ३