पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/9

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
टाळले आहे. तीन चार प्रयोग, जे अगदी सुलभ व विषयाचे समजुतीस

अत्यवश्यक असे वाटले, तेवढे मात्र सांगितले आहेत. विषय होईल तितका सुबोध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो कितपत सिद्धीस गेला आहे, ह्याचा निर्णय करणे मी वाचकांवरच सोंपवितों.

 ज्यांस अर्वाचीन मुख्य मुख्य शास्त्रांची मूलतत्त्वें माहीत नाहीत, त्यांस ह्या पुस्तकाच्या वाचनाने कित्येक तत्त्वें सहजीं समजतील, व प्रचारांतील कित्येक गोष्टींची उपपत्ति सहज समजेल असा भरंवसा आहे.

 पुस्तक लिहिण्याचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न आहे. याकरितां भाषेच्या संबंधाने यांत बरेच दोष दिसून येतील, तरी त्याबद्दल सुज्ञ वाचक मला माफी करतील अशी मी आशा करितो, ह्या पुस्तकामध्ये जे जे दोष आढळतील व विषयाचे विवेचनाचे बाबतींत ज्या ज्या कांहीं सूचना कराव्याशा वाटतील त्या त्या, त्यांनी मेहरबानीने मला कळविल्यास, मी त्यांचा फार आभारी होईन, व कदाचित् ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ति काढण्याचा योग आला, तर मी त्यांबद्दल अवश्य विचार करीन.

    पुणे,

  ता० १८ माहे फेब्रु० सन १९०९इ०     ब० ग० देशपांडे
             ग्रंथकर्ता.


--------------------