पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/28

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(५) १८१ १८३ १८६ १८९ १९० १९२ १९५ १४. आग्न्याहून सुटका .. १५. शिवाजीचे फौजेच्या अधिका-यास पत्र १६. 'गृहकलह बरा नव्हे १७. शिवाजीची समस सनद । १८. शिवाजीची साक्षरता १९. संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग । २०. संभाजीच्या कारकीर्दीतील घडामोडी । २१. देवाब्राह्मणाच्या राज्यांत दिल्ली सामावण्याची राजारामाची इच्छा ...। २२. शिवाजी ते शाहूपर्यंतची शुद्धीकरणाची परंपरा .. २३. शुद्ध करून जातात घेतला.. २४. कान्होजीच्या सत्काराची तयारी .. २५. पहिल्या बाजीरावाची योग्यता ... २६. धीराचा चिमाजी आप्पा । २७. निजाम उल्-मुल्क याने मृत्युसमयीं पुत्रास केलेला उपदेश २८. शाहूचे स्वदस्तुरचे मृत्युपत्र ... २९. मोठी सनद । ३०. विजयदुर्गकर आंग्रे यांजवर चाल करा ३१. राघो भरारीची कंदाहारकडे दृष्टि ३२. नाना फडणीसाचे आत्मचरित्र ... ३३. थोरले माधवराव यांचे परराष्ट्रीय धोरण ३४. वस्तूंचे बाजारभाव ... ३५. नारायणरावाचा खून ... ३६. मराठे-इंग्रज सेनापतींची भेट ३७. मराठ्यांना इंग्रज शरण आले ३८. पेशवेकालीन सामाजिक जीवन । ३९. सवाई माधवरावाचे लग्न ४०. बाल पेशव्याचा दिनक्रम । ४१. अहिल्याबाईची सूक्ष्म राजकीय दृष्टि १९६ १९८ २०१ २०२ २०४ २०६ २१० २११ २१३ २१६ २१७ २१९ २२१ २२३ २२५ २२६ २३० २३२ २३३ २३४ २३८ ...