पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/23

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


कालगणनेची समजूत मुसलमानी व मराठी विभागांतील पत्रे व उतारे वाचतांना त्यांत कालनिदर्शक येणारे शब्द समजण्यासाठी त्रोटक माहिती. मुसलमानी महिने १ मोहरम २ सफर ३ रबि लावल ४ रबिलाखर ५ जमादिलोवल ६ जमदलाख़र ७ रजब ८ साबान ९ रमजान १० सवाल ११ जिल्काद १२ जिल्हेज मुसलमानी महिन्याच्या तारखांना चंद्र म्हणतात. सुहुर सन पत्रांतून सु।। असा लिहिला जातो. मुसलमानी सनाचे आकडे शब्दांत लिहीत ते येणेप्रमाणे इहिदे समा =८ सीर्तन = ६० इसने तिसा, =९ सबैन सलास ७० अशर = १० समानीन = आर्वा । अशरीन = २० तिसैन खमस्स = ९० सलास्सीन = ३० मया = १०० सीत । = ६ आबैन = ४० । अलफ = १०० 0. सबा = ७ खमसैन = ५० मयातन = २०० उदाहरणार्थ, सबा मयातन व अलफ = ७ - २०० + १०० ० = १२०० सुहुर सनांत ५९९ किंवा ६०० मिळविल्याने इसवी सन येतो, म्हणून उपरोक्त वर्ष इ. स. १८०६ किंवा १८०७ असू शकेल. नुसते अलफ असे असलेले पत्र १६००ते १७०० या कालांतील म्हणजे शिवकालीन, मया व अलफ असे असलेले पत्र १७००ते १८०० या कालांतील म्हणजे पेशवाईतील व मयातैन व अलफ असे असलेले १८००-१९०० चे म्हणजे उत्तरपेशवाई किंवा अव्वल इंग्रजींतील साधारणतः समजावें. ॥ ॥ ॥ ॥ P m * 3 ty ।