पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९३

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३६६ ) जनार्दन मुकुंद, २३३ टॉलेमी, ३ जनार्दनराव, २३२ टॉमस ग्राहाम, ३१६ जयचंद्र विद्यालंकार, १, ५१, ८८ टॉमस रो, सर, २५७ जयपाळ८६-८७ जयसिंग, २०४ डलहौसी, २९५, ३०६, ३०७, ३०९) जयस्वाल५ डायरम (Dironm), मेजर, २२६ जसवंतसिंग, १४३-१४४ डिकसळकर, दे. ब., ४६, ६२ जहांगीर, ९९, १०६, १२९-१३२ डिडोरस, २९ जस्टिन, ३१-३२ डुप्ले, १५१ जारत्कार११ डोंगरे, २३८ जावजी दादाजी, ३१६ डॉडवेल, प्राइस, १५१ जाहांखान, २१७ डुक, गव्हर्नर, २६७ जिजाबाई१७० जिवा महाल, १७८ तहमस्प कुलिख़ान शाह, १५१-१५२ जीना, बॅ., ३५४ तिसाजी यतीयारखान, १८७ जेम्सलेग (legge), ४९ तुकाराम, १२९, १५९, १६४ जेमिरो, व्हिक्टर, २९७ तुलशीदास, १२८-१२९ जोशी-छवलाणी ३४९ तुशप५५ जोशिया, चाइल्ड, सर, २५८ तुबर, ४८ जभासुर, १७८ तैमूर, ९९, १००, १०४, १०६ जॉर्ज, अर्ल ऑफ कंबर्लंड, २५३ , ११६, १३६, जंगबहाद्दर, ३११ तैमूर, सुलतान, २१७ जंगलीमहाराज, ३३४ तोडरमल, राजा ११७ त्र्यंबक भास्कर, १६७ झफरिया, ८९ झगताईखान, २४० थिबा, २९५ झयउद्दीन बर्ना, ९३ मस स्मिथ, आल्डरमन, २५६ भमस, मन्रो, सर, २९५, २१६ झरतुष्ट्र, ७९ टिषु, २२९, २८९, २९२ दमन, ४७ टिळक, लोकमान्य, २०, ६६, १९५, दशरथ, १३-१४ (संपादक) ३२८, ३३०, ३३५, दाऊदखान, १०० ३३७ ,३४२ टेलर, २८१ दानियाल, १०२ `व्हनयर, १३७२६० दाते, शं. रा. १ '