पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९२

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३६५ ) कॉर्नवॉलिस, लॉर्ड, २२७-२३०, गंगाधरशास्त्री, २४९ २९१ गंगा गोविद सिग, २८४ कॉस्मा-दगाउँ, १६३ गंगाबई, २२५ क्लॅव्हरिंग, जनरल, २८३ ग्रंट डफ, १९० क्लाइव्ह; २६४, २६८, , गांधार २६६, २७२, २४ २७५ गॉडर्ड, कर्नल , १४८, २३१ गंगाधरराव ऊर्फ बाळासाहेब, ३१२ खानजहान, १ गांधी, महात्मा, ३४६-३४७ खानदौरान, १५१ खफीखन१४३ घटत्कच, ४८ खुदीराम, बोस, ३४२ घोरपडे, कृष्णराव, १९७ घोरपडे, हणमंतराव, १९७ गणपतिनाग, ४७ ० ० चरक, ४३ गणश बल्लाळ२०४ चक्रनरायण, ११ गग, बातनवी, ११-१२ ग/जुदीखान, २२२ चफाजी, २२५ गायकवाडफत्तसग, २४९ गायकवाडखंडेराव, ३२२ चाणक्य, ३२ चाणर, २४ गायकवाड, मल्हारराव, ३२१-३२२ चिपळूणकर, ग. वि., १२ गायकवाड, कृष्णाजी, १७८ गारदी, खरकसिंग, २२६ चिमाजी अप्पा, २०६, २०९ चिटणस, गोविंदराव, २१२ गारदी, महंमद इसफ, २२६ गारदी, सुमेरसग, २२६ चित्राव, सिद्धेश्वरशास्त्री, १ गार्डन, कप्टन, २६३२ चेदिराज, ५० गूजर, म. वि., २२३ गुजर, प्रा., ४२, ७४ चंद, कवि, ७५ गुप्ते, य. रा., २१३ चंद्रगुप्त, मौर्य, २२, ३१-३३, ५५ चद्रचूड, गगाधरराव, २३८ चंद्रवर्मा, ४७ चंदासाहेब, २६४ चांदोरकर, आबा, १९० चित्रभानु, ५७ गलबदन, ११ गोदजीराणा, २०१ गोपिकाबाई, २३४-२३५ गोसावी, गोविदभट,१८७ गोसावी, बाळंभट, १८७ गोविद, दुसरा, ६८ गोविदराज, ९०-९१ जगतशट, २७०-२७१ जगतुग, ६९ जनक, ११-१२