पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३४७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

विलायतेत उलीन झणून एक राज धानी आहे, ने थील कालेजांत कायदे शिकि विणारे फे सरे । जी आपले विद्यार्थ्यास असा प्रश्न केला कीं, हिंदुस्था नांत नानासाहेब व दुसरे विवान नेदीलों क यांणी बंडाचे समझी जी वर्तणूक केली त्या वरून सरका राने ने टि वा स सुधारणु के करतां विद्या शिकवा दी. किंवा नाही, या विषयाचे उभर दुसी कारण सहित. घावें. आता विलायती उत्तर विलायतेत का होईल ते पाहावे, परंतु अल्लास वाटते की, हिंदुस्थानांत में उझाले त्यातही का होलोक सरकाराने विहान केले होते ,ह्म शूनच त्यो स म लिकामा आज मा राणीचा जाहिर ना मा लणजे किती महत्त्वाचा आहे, हे सम जून हजारो लोक राणीच्या जाहिरनाम्या प्रमाणे श रण आले व येतील, आता बंडज्यानी केले ते लोक विद्वानांत गणनीय ना हि त, बरे आता हे लोक तरी कितीहोने या कडे लक्षदि ले असता हिंदुस्था ना ती ले सर्व प्रजा मिळूना अठरा को टीआहे, त्यातून अ शा प्रकारचे लोक एक लयास अदा वि स च्या आ तच आहे त.