पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/1

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

10-(< !/\S ५ ५ ५ ५/ ८ 23 ८८ ~ Ltd> २४७ हिंदी-सुमेरी संस्कृति. ३७७० -e^$ ^&#*:- ( भारतीय व सुमेरी संस्कृतीचे व त्यांच्या आद्य कालस्थलांचे विवेचन करणारा स्वतंत्र कल। ५. संशोधनात्मक ग्रंथ. ) लखक: दाजी नागेश आपटे, ब. ए. एल्एल. बा. बडाद. ( सुधारणा आणि प्रगति, तत्वज्ञानांतील कूटप्रश्न, मिराबाईपार्लमेंट या पुस्तकांचे कर्ते. ) सन १९२८ किंमत १ रुपया. महाराष्ट्र ग्रंथ संस्थ ।। ३ ३ ४६ व २६. भ Tn, श्व युद्ध च, -४११ ० है।