पान:श्रीग्रामायन (Shrigramayan).pdf/45

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सुपरवायझर, डि. स्कू. बो. पू. खा.; व्ही. के. भालोदे, बी. ए. एल. एल. बी. वकील; एन. एस. पाटील, में. शिवाजी प्रेस; टी. जी. गाजरे, प्रो. शिवाजी प्रेस, जळगाव; एम. आर. चौधरी सुपरिंटेंडेंट, फ. ह. लेवा बोडिग, जळगाव; नामदेव माधव नेमाडे, प्रोप्रायटर श्रीकृष्ण प्रेस; न. एस. महाजन, मॅ. श्रीकृष्ण प्रेस; नारायण पांडू पाटील, म्यु.मेंबर; जी. डी. खडके, जळगाव; विठू तानाजी चौधरी, नशिराबाद; ह. भ.प. दिगंबर चावदस पाटील; इच्छारामआसाराम, पो. पाटील, चिनावल; गणू महादू कोल्हे, जळगाव; डी. एस. भिरूड, बी. ए. एल. एल. बी. वकील जळगाव; के. एम. महाजन, म्यु. मेंबर, यावल; एन. ए. चौधरी, मुलकी पाटील, भालोद; राजाराम श्रावण महाजन, असोदे; तुकाराम चांगो चौधरी; धर्मा यादव अत्तरदे, जळगाव; सोनू उखर्डू काळे, जळगाव; श्रीधर बोंदरू खडके, म्यु. मेंबर, जळगाव; आनंदा फकिरा महाजन, विदुगाव; एस. झेड. अत्तरदे, भादली बु; विठू गणू पाटील, कुटुंबनायक पाडळसे; सेनू कानजी महाजन, म्यु. मेंबर, भुसावळ; नामदेव नथू फेगडे; संपत ओंकार भंगाळे, बामणोद; हिरामण लखु सराफ, बी. ए. एल. एल. बो. वकील, यावल; महारू धोंडू महाजन फैजपूर; तुकाराम धोंडू महाजन, डोंगरकठोरे; रावसाहेब बी. डी. पाटील, प्रे. म्यु. सावदा; रावसाहेब पी. आय. पाटील, प्रे. ता. लो. बो. रावेर; श्रीमंत विष्णु हरी पाटील, डि. लो. बो. मेंबर सावदा; भागवत खुशाल पाटील ; डी. व्ही. पाटील ; आर. व्ही. पाटील ; भागवत नारायण पाटील, सावदा; ओंकार परशराम महाजन, विरोंदे; देवचंद बुधो चौधरी, कठोरे; गणपत दगडू चौधरी, व्हा. प्रे. म्यु. फैजपूर; शिवराम डिबू महाजन, हिंगोणे; श्रीपत धना चौधरी, किनगाव; महादू नंदा चौधरी, पाडळसे; जैराम नारायण पाटील; दशरथ रामचंद्र महाजन; महादू बापू पाटील, हिंगोणे; पुरुषोत्तम लहानू बढे; धना तोताराम भंगाळे; रामकृष्ण दत्तात्रय चौधरी, सावदा; मनसाराम नारायण चौधरी; तुकाराम लक्ष्मण चौधरी, फैजपूर; गणेश रामजी; एल. डी. भारंबे; गिरधर नाटू महाजन; तोताराम बधु महाजन, प्रेसिडेंट म्यु.; वामन धोंडू महाजन, म्यु. मेंबर, फैजपूर; घनःशाम सांडू चौधरी, सावदा; मोहन दारकू चौधरी; ओंकार आत्माराम चौधरी, फैजपूर; सोनजी कनाशी; जैराम सदु चौधरी; यादव मिठाराम चौधरी, फैजपूर; पी. एस. पाटील, वकील; व्ही. ई. सरोदे वकील, भुसावळ; आर. एस. पाटील, वकील; हरी सुुपडूू चौधरी; निंबा लालू महाजन, न्हावीकर; बळीराम बापू

। ३८ ।