पान:वाचन (Vachan).pdf/11

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


अनुक्रम

१.  माणसाचं व्यक्त होणं ११
१.१ पार्श्वभूमी
१.२ माणसाचे बोलणे
१.३ बाबेलचा मनोरा आणि बहुभाषिकत्व
१.४ माणसाचा विकास : बोली आणि भाषा
२. लोकसाहित्य : उगम आणि विकास २०
२.१ लोकसाहित्य प्रकार, २.१.१ लोकगीते , २.१.२ लोककथा
२.१.३ लोकनाट्य, २.१.४ उखाणे, हुमाण, लोकोक्ती
३. लेखन विकास २५
३.१ लेखन उगम, ३.२ लिपीची उत्क्रांती
३.३ भारतीय भाषा आणि लिपी, ३.४ भारतीय लिपी विकास   
४. ग्रंथ निर्मिती व ग्रंथालय विकास ३७
४.१ ग्रंथ, ४.२ ग्रंथ : शब्द, अर्थ, व्युत्पत्ती आणि व्याख्या
४.३ ग्रंथ : स्वरूप आणि व्याप्ती, ४.४ ग्रंथ : उगम आणि विकास
४.५ मुद्रण : उगम आणि विकास,
४.६ ग्रंथवाचन : पद्धती आणि प्रकार
५. वाचन : स्वरूप आणि व्याप्ती ६१
५.१ वाचन, ५.२ वाचन : शब्द, अर्थ, व्युत्पत्ती आणि व्याख्या
५.३ वाचन : स्वरूप आणि व्याप्ती, ५.४ वाचनाचे उद्देश
५.५ वाचन प्रक्रिया, ५.६ वाचन कौशल्ये
५.७ वाचन प्रकार, ५.८ सृजनात्मक वाचन
५.९ वाचन : अध्ययन आणि अध्यापन,
५.१० वाचन : साक्षरता आणि संस्कृती, ५.११ वाचनाचे महत्त्व
५.१२ वाचन वेग, ५.१३ वाचन आवाका
५.१४ वाचन दोष, ५.१५ वाचन : उगम आणि विकास
५.१६ ई बुक / ई-रिडिंग, ५.१७ ई- रिडर्स (अॅप्स)
६. परिशिष्टे १०१
१. वाचकांचे हक्क, २. ग्रंथ सनद
३. वाचन सुभाषित संग्रह, ४. वाचन, पुस्तके आणि कविता
५. वाचन : अभिप्राय, ६. संदर्भग्रंथ सूची