पान:वनस्पतिविचार.pdf/28

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


२     अनुक्रमणिका.

-----
प्रकरण.    मुख्यविषय व पोटविषय. पृष्ठ.
१० कर्तव्यें. ... ८७
११ ऑस्मासिस क्रिया व मूलजनित शक्ति -शोषणक्रिया,
पाण्याची उपयुक्तता, मूलजनित शक्ति.... ... ... ... ९१
१२ बाष्पीभवन. ...... ... ... ९८
१३ क्षार, कार्बनवायु व हरित्वर्ण शरीरे. ... ... ... १०६
१४ शोषणाच्या अन्य रीति व श्वासोच्छ्वास क्रिया
सेंद्रियरस मार्ग. ... ... ... ... ... ... ... ११५
१५ पचन, वाढ व परिस्थिति –वस्तु आंबणे, पेशिघटना,
घटनेस अप्रत्यक्ष मदत, वाढ. ... ... ... ... ... १२५
१६ उत्तेजन व ज्ञानतंतुमीमांसा–ज्ञानतंतु. ... ... ... १३५
१७ जननेंद्रिये-फुले. ... ... ... ... .... ... १४४
१८ पुष्पबाह्य वर्तुळे (पुष्पकोश व पुष्प मुगुट) द्वितीय वर्तुळ १५३
१९ पुंकोश व स्त्री कोश -पुंकोश, केसर, स्त्रीकोश. ... .. १६०
२० बीजाण्ड व गर्भधारणा--बीजाण्ड, गर्भधारणा. ... १६९
२१ उपपुष्पपत्रे व मोहोर. ... ... ... ... १७६
२२ फळ -व्याख्या १८४
२३ बीज. ... ... ... ... ... ... ... १९५
२४ पुनरुत्पत्ति.... ... ... ... ... ... ... २०३
२५ पारिभाषिक शब्दांचा कोश.... ... ... ... ... २११
---------------