पान:वनस्पतिवर्णन भाग १.pdf/७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहेअनुक्रमणिका.
---------------
विषय. पृष्ठ.   विषय. पृष्ठ.
१ तुळस ... ... ... २१ बाभूळ ... ... ... ३०
२ टाकळा........ ... २२ दुध्याभोपळा ... ... ३१
३ बेल ... ... ... २३ पतंग ... ... ... ३२
४ भेंड ... ... ... २४ चिंच ... ... ... ३३
५ मांदार, रुई ... ... ... २५ केळ ... ... ... ३४
६ वड, पिंपळ ... ... ... २६ आवळी ... ... ... ३७
७ करडई ... ... ... ११ २७ वाळा. ... ... ... ३८
८ अननस ... ... ... १३ २८ डाळिंब ... ... ... ४०
९ फणस ... ... ... १४ २९ कोरफड ... ... ... ४१
१० कांचन ... ... ... १६ ३० पळस ... ... ... ४३
११ पारिजातक ... ... ... १७ ३१ कपिल ... ... ... ४५
१२ हरभरा ... ... ... १८ ३२ वेळू ... ... ... ४६
१३ कुडा ... ... ... १९ ३३ कवठ ... ... ... ५०
१४ सावर ... ... ... २१ ३४ आल ( सुरंगी ) ... ... ५१
१५ गुंजवेल. ... ... ... २२ ३५ बकूळ ... ... ... ५३
१६ ताड ... ... ... २५ ३६ हिरडी ... ... ... ५४
१७ मेंदी ... ... ... २६ ३७ एरंड ... ... ... ५६
१८ खैर ... ... ... २७ ३८ जवस ... ... ... ५८
१९. शाळू ... ... ... २८ ३९ नारळीचे झाड ... ... ६०
२० पोपया. ... ... ... २९ ५० केवडा ... ... ... ६२


--------------------